990–5911A–025

Bezpieczeństwo elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
  • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
  • Odłącz wszystkie źródła zasilania od systemu UPS, zanim rozpoczniesz pracę na zewnątrz i wewnątrz sprzętu.
  • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić brak niebezpiecznego napięcia na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
  • Niniejszy zasilacz posiada wewnętrzne źródło energii. Niebezpieczne napięcie może pojawić się w urządzeniu nawet po odłączeniu go od sieci elektrycznej. Przed rozpoczęciem instalacji lub serwisowania systemu UPS należy dopilnować, aby jednostki zostały całkowicie wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego oraz baterii. Przed otwarciem systemu UPS należy odczekać pięć minut, aby umożliwić rozładowanie kondensatorów.
  • System UPS musi być prawidłowo uziemiony. Ze względu na wysoką wartość prądu upływowego przewód uziemiający należy podłączyć w pierwszej kolejności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy zainstalować automatyczne urządzenie separujące (z opcją zabezpieczenia przed napięciem zwrotnym lub innym systemem spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub energii na zaciskach zasilania urządzenia separującego. Urządzenie to musi się otworzyć w przeciągu 15 sekund od momentu zaniku napięcia od strony sieci i musi być ustawione zgodnie z danymi technicznymi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych izolatorów, które w pozycji otwartej izolują przewody neutralne, lub jeśli izolacja napięcia zwrotnego jest umieszczona poza urządzeniem bądź podłączona jest do systemu dystrybucji zasilania IT, zaciski toru zasilającego UPS, wszystkie izolatory głównego zasilania zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzy takimi izolatorami a zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić brak napięcia na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?