990-5911A-031

Elsäkerhet

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
  • Elektrisk utrustning får endast installeras, användas, underhållas och utföras service på av kvalificerad personal.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
  • Stäng av all ström som levereras till UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
  • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjorden.
  • UPS-enheten innehåller en intern energikälla. Farlig spänning kan förekomma även när den är urkopplad från elnätet. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att strömmen och batterierna är urkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS så att kondensatorerna hinner laddas ur.
  • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av hög läckström måste jordningsledaren först anslutas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
I system där återströmningsskydd inte ingår i standardutförandet, måste en automatisk isoleringsanordning (återströmningsskydd eller annan enhet som uppfyller kraven i IEC / EN 62040-1 eller UL1778 femte utgåvan – beroende på vilken av de två standarderna som gäller för ditt lokala område) installeras för att förhindra farlig spänning eller energi vid ingångskontakterna på isoleringsenheten. Enheten måste slå till inom 15 sekunder efter det att strömförsörjningen bryts och den måste överrenstämma med specifikationerna.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

När UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som när den öppnas isolerar neutralledaren eller när ett automatiskt återströmningsskydd är anslutet till utrustningen, eller när den är ansluten till ett IT-strömdistributionssystem, måste användaren fästa en etikett vid UPS-ingångarna, och på alla primära strömisolatorer installerade på avstånd från UPS-området, och på externa åtkomstpunkter mellan sådana isolatorer och UPS, som har följande text (eller motsvarande text på ett språk som är gångbart i det land där UPS-systemet är installerat):

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Fara för återström med hög spänning. Innan du arbetar på den här strömutrustningen: Isolera UPS och kontrollera alla kontakter om det finns farlig spänning, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?