990-5913E-004

Tag det klassiske batteriskab ud af drift eller flyt det til et nyt sted

 1. Åbn døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du fjerne to skruer for at åbne den venstre dør.
 2. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF (åben).
 3. Fjern afbryderbeskyttelsespladerne.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. Fjern terminaldækslet i venstre side af batteriafbryderen.
 5. Frakobl, og fjern DC-kablerne og PE-kablet fra batteriafbryderen.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. Frakobl, og fjern forbindelseskobberstængerne eller forbindelseskablerne mellem batterierne på hver hylde. Frakobl, og fjern batterikablerne fra højre side af batteriafbryderen. Se tilslutningsdiagrammet på indersiden af fordøren i det klassiske batteriskab.
  FARE
  Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier:
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
  • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød og forbrændinger forårsaget af høj kortslutningsstrøm. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og ved vedligeholdelse af en kvalificeret person (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 7. Fjern batterierne fra hylderne. Genbrug eller genanvend batterierne efter behov.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
  • Genbrug bly-syre-batterier korrekt. Batterier indeholder bly og fortyndet svovlsyre.
  • Bortskaf batterierne i overensstemmelse med landets og de lokale bestemmelser.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 8. Sæt terminaldækslet på igen på venstre side af batteriafbryderen.
 9. Frakobl, og fjern alle signalkabler fra det klassiske batteriskab.
 10. Monter afbryderbeskyttelsespladerne igen.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. Luk døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 skal du skrue to skruer i for at lukke den venstre dør.

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. Fjern sparkepladerne foran, bagpå og på siderne af det klassiske batteriskab.
 13. Løft det klassiske batteriskab fra venstre eller højre side med en palleløfter.
  ADVARSEL
  FARE FOR AT VÆLTE UDSTYRET
  • Løft ikke skabet med en gaffeltruck. Brug en palleløfter
  • Løft ikke skabet forfra eller bagfra. Løft fra venstre eller højre side.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 14. Gør et af følgende:
  • Tag det klassiske batteriskab ud af drift ELLER
  • Flyt det klassiske batteriskab for at installere det et nyt sted.
 15. Kun til installation af det klassiske batteriskab på et nyt sted: Sæt batterierne i det klassiske batteriskab igen, når det er flyttet til den nye placering. Følg installationsvejledningen for at installere batteriforbindelser, signalkabler, strømkabler, osv. Se Installationsprocedure for en oversigt over installationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?