990-5913E-023

Avvikle eller flytt det klassiske batterikabinettet til et nytt sted

 1. Åpne døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 fjerner du to skruer for å åpne venstre dør.
 2. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren i AV-posisjon (åpen).
 3. Fjern bryterens beskyttelsesplater.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. Fjern terminaldekselet fra venstre side av batteribryteren.
 5. Kople fra og fjern DC kablene og PE-kabelen fra batteribryteren.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. Kople fra og fjern sammenkoplingsskinnene (kopper) eller sammenkoplingskablene mellom batteriene på hver hylle. Kople fra og fjern batterikablene fra høyre side av batteribryteren. Se koplingsskjemaet på innsiden av frontdøren på det klassiske batterikabinettet.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier:
  • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
  • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
  • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
  • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
  • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
  • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt og brann ved svært høy kortslutningsstrøm. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold som utføres av en faglært person (gjelder kun dersom utstyr og fjernoppstilte batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 7. Fjern batteriene fra hyllene. Resirkuler eller gjenbruk batteriene etter behov.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell unna batteriene.
  • Resirkuler blysyrebatterier på riktig måte. Batterier inneholder bly og fortynnet svovelsyre.
  • Avhend batteriene i henhold til nasjonale og lokale forskrifter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 8. Sett på terminaldekselet igjen på venstre side av batteribryteren.
 9. Kople fra og fjern alle signalkabler fra det klassiske batterikabinettet.
 10. Monter bryterens beskyttelsesplater på nytt.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. Lukk døren(e). På GVSCBC10A2 og GVSCBC10B2 monterer du to skruer for å lukke venstre dør.

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. Fjern sparkeplatene foran, bak og på sidene av det klassiske batterikabinettet.
 13. Løft det klassiske batterikabinettet fra venstre eller høyre side med en palletruck.
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  • Ikke løft kabinettet med en gaffeltruck. Bruk palletruck
  • Ikke løft skapet forfra eller bakfra. Løft fra venstre eller høyre side.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 14. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle det klassiske batterikabinettet
  • Flytt det klassiske batterikabinettet til et nytt sted for å installere det.
 15. Kun ved installasjon av det klassiske batterikabinettet på et nytt sted: Installer batteriene i det klassiske batterikabinettet igjen når du har flyttet det til det nye stedet. Følg installasjonsveiledningen for å installere batteriforbindelser, signalkabler, strømkabler osv. Se Installasjonsprosedyre hvis du vil ha en installasjonsoversikt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?