990-91377A-037

建议的 IEC 线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
 • 所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
 • 允许的最大线缆规格为 240 mm2
 • 收缩套管必须安装在线耳压接区上,并且必须与所有电源线的线缆绝缘层重叠。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:

 • 输入/输出/旁路铜排:4

 • 输入/输出/旁路铜排:(4 x 240 mm)2

 • DC+/DC- 铜排:(4 x 240 mm)2 或 (8 x 150 mm)2

 • 零线铜排:8

 • PE 铜排:16

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 和表 B.52.5 的最低要求,且须符合以下要求:*

 • 90°C 导线

 • 环境温度为 30°C

 • 使用铜导线或铝导线

 • 安装方式 F

 • 疏孔线缆架单层

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 额定功率 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
输入 (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 185 2 x 120 2 x 120 2 x 120 1 x 240
输入 PE (mm2) 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
旁路/输出 (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
旁路 PE/输出 PE (mm2) 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 95 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 95
零线 (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
DC+/DC- (mm2) 1 x 185 1 x 240 2 x 150 2 x 185
DC PE (mm2) 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185

UPS 额定功率 400 kW 450 kW 500 kW
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
输入 (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
输入 PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
旁路/输出 (mm2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
旁路 PE/输出 PE (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150
零线 (mm2) 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150
DC+/DC- (mm2) 2 x 240 3 x 150 3 x 185
DC PE (mm2) 1 x 240 2 x 120 2 x 150

UPS 额定功率 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
输入 (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 185 2 x 150
输入 PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150
旁路/输出 (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
旁路 PE/输出 PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120
零线 (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 185 2 x 120 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 120
DC+/DC- (mm2) 2 x 120 2 x 150 2 x 240 3 x 150
DC PE (mm2) 1 x 120 1 x 150 1 x 240 2 x 120

UPS 额定功率 400 kW 450 kW 500 kW
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
输入 (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)*
输入 PE (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
旁路/输出 (mm2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
旁路 PE/输出 PE (mm2) 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
零线 (mm2) 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
DC+/DC- (mm2) 3 x 185 3 x 240 4 x 185
DC PE (mm2) 2 x 150 2 x 185 2 x 185

输入、旁路和输出线缆的布线指南

注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载:
 • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等(偏差不超过 10%)。
 • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等(偏差不超过 10%)。
 • 所有 UPS 的输入线缆长度必须相等(偏差不超过 10% 且仅单市电系统有此要求)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

输入、旁路和输出线缆必须在电路中分组。在配线管道上,使用所示的两种线缆形式之一。

并机 UPS 系统的 E-变换限值

对于并机 UPS 系统,E-变换要求 UPS 上的最小负载百分比。要求的最小负载百分比取决于电源线规格。

注: 如果系统使用建议线缆规格,请参阅基于建议线缆规格的 E-变换标准限值表,了解最小负载百分比。

基于建议线缆规格的 E-变换标准限值表

UPS 额定功率 最小负载 %
200 kW 34%
250 kW 27%
300 kW 23%
350 kW 19%
400 kW 17%
450 kW 15%
500 kW 14%

使用此表的其他先决条件包括:

 • 这些数值是根据建议的线缆规格计算得出的。

 • 支持每个相位最多使用两根线缆的系统。

 • 所有 UPS 的旁路和输出线缆长度必须相等(偏差不超过 10%)。


注: 对于某些系统,例如安装了 80% 断路器,或其他安装方法符合 IEC 标准,可能会使用非建议的线缆规格。对于使用非建议线缆规格的系统,请参阅基于建议线缆规格的 E-变换标准限值表,了解额定电压百分比。

基于非建议电缆规格的 E-变换标准限值表

UPS 额定功率 最小负载 %
200 kW 50%
250 kW 40%
300 kW 34%
350 kW 29%
400 kW 25%
450 kW 22%
500 kW 20%

使用此表的其他先决条件包括:

 • 这些数值是根据非建议线缆规格计算得出的。

 • 支持每个相位安装 3-4 根线缆的系统。

 • 所有 UPS 的旁路和输出线缆长度必须相等(偏差不超过 10%)。

本页的QR代码

这有帮助吗?