990-91378C-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ ระยะทางสูงสุดไปยัง UPS
0.5 ตร.มม. 50 เมตร
0.75 ตร.มม. 100 เมตร
1.0 ตร.มม. 200 เมตร
 1. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ 0M-1160 ที่มาพร้อมกับ UPS
  คำเตือน
  อันตรายจากไฟไหม้
  วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้ได้การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 2. เดินสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยัง UPS และเชื่อมต่อดังที่แสดง
  หมายเหตูู: เซ็นเซอร์อุณหภูมิสองตัวมาพร้อมกับ UPS
  หมายเหตูู: สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่นั้นพิจารณาเป็น Class 2/SELV และวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก
 3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 4. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยังเบรกเกอร์แบตเตอรี่
 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับ Under Voltage Coil

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 6. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังที่แสดง
 7. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?