990-91379B-032

ส่งออกรายงาน UPS ไปยังอุปกรณ์ USB

  1. เลือกการซ่อมบำรุง > รายงาน UPS
  2. เปิดประตูหน้า
  3. ใส่อุปกรณ์ USB ของคุณลงในพอร์ต USB ของตัวควบคุมระบบระดับ
  4. แตะส่งออก
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออก จนกว่ากระบวนการส่งออกจะเสร็จสิ้น
  5. ส่งรายงาน UPS ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Schneider Electric
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?