990-91386-031

Säkerhetsåtgärder

FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Läs alla instruktioner i installationsanvisningarna innan du installerar eller arbetar med den här produkten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Installera inte produkten förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Produkten måste installeras enligt de specifikationer och krav som anges av Schneider Electric. Det gäller framför allt externa och interna skydd (uppströmsbrytare, batterikretsbrytare, kablar etc.) och miljökrav. Schneider Electric åtar sig inget ansvar om dessa krav inte respekteras.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
UPS-systemet måste installeras enligt lokala och nationella bestämmelser. Installera UPS enligt:
 • IEC 60364 (inklusive 60364-4-41- skydd mot elektriska stötar, 60364-4-42 - skydd mot termiska effekter och 60364-4-43 - skydd mot överström), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Kanadensiska elektriska regler (C22.1, del 1)
beroende på vilken av de standarder som gäller i ditt lokala område.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Installera produkten i en temperaturreglerad inomhusmiljö utan ledande föroreningar och fuktighet.
 • Montera produkten på en obrännbar, jämn och fast yta (t.ex. betong) som kan stödja systemets vikt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Produkten är inte konstruerad för, och får därför inte installeras i följande ovanliga driftsmiljöer:
 • Skadliga ångor
 • Explosiva blandningar av damm eller gaser, frätande gaser eller ledande eller strålande värme från andra källor
 • Fukt, slipdamm, ånga eller i en alltför fuktig miljö
 • Svamp, insekter, skadedjur
 • Saltbelastad luft eller förorenat kylmedel
 • Föroreningsgrad högre än 2 enligt IEC 60664-1
 • Exponering för onormala vibrationer, stötar och lutning
 • Exponering för direkt solljus, värmekällor eller starka elektromagnetiska fält
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller skär hål för kablar eller kabelrör med kuggplattorna installerade, och borra inte eller skär hål i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
FARA FÖR ljusbåge
Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
risk för överhettning
Respektera utrymmekraven runt produkten och täck inte ventilationsöppningarna när produkten är i drift.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?