990-91386-004

Elsikkerhed

Denne vejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes under installation og vedligeholdelse af UPS-systemet.

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.
  • Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.
  • Frakoblingsenheder for vekselstrøm og jævnstrøm skal leveres af andre og være lettilgængelige, og frakoblingsenhedens funktion skal være markeret.
  • Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.
  • Kontrollér, om der er farlig spænding mellem nogen af terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder på UPS-systemet.
  • UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Der kan være farlig spænding til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller eftersyn af UPS-systemet skal du sikre, at enhederne er SLUKKEDE, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.
  • UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj lækstrøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Nedenstående mærkat skal tilføjes, hvis:

  1. UPS-indgangen er forbundet via eksterne isolatorer, der, når de åbnes, isolerer den neutrale, ELLER

  2. UPS-indgangen er tilsluttet via et IT-strømsystem.

Mærkaten skal placeres ved siden af alle opstrømsfrakoblingsenheder, der isolerer den neutrale.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS'en, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?