990-91386-007

Ηλεκτρική ασφάλεια

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθείτε κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος UPS.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
  • Η εγκατάσταση, η λειτουργία, η επιδιόρθωση και η συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο προσωπικό.
  • Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ακολουθήστε τις ασφαλείς πρακτικές ηλεκτρικών εργασιών.
  • Οι συσκευές αποσύνδεσης για AC και DC πρέπει να παρέχονται από άλλους, να είναι άμεσα προσβάσιμες και η λειτουργία της συσκευής αποσύνδεσης να επισημαίνεται για τη λειτουργία της.
  • Απενεργοποιήστε κάθε τροφοδοσία του συστήματος UPS πριν εργαστείτε πάνω ή μέσα στον εξοπλισμό.
  • Πριν εργαστείτε στο σύστημα UPS, ελέγξτε για τυχόν επικίνδυνη τάση μεταξύ όλων των πόλων, συμπεριλαμβανομένης της γείωσης προστασίας.
  • Το UPS περιέχει μια εσωτερική πηγή ενέργειας. Μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη τάση ακόμη και όταν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής. Πριν εγκαταστήσετε το σύστημα UPS ή κάνετε σέρβις σε αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ και αποσυνδεδεμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο ή τις μπαταρίες. Περιμένετε πέντε λεπτά πριν ανοίξετε το UPS ώστε να εκφορτιστούν οι πυκνωτές.
  • Το UPS πρέπει να είναι σωστά γειωμένο και, λόγω της ύπαρξης υψηλού ρεύματος διαρροής, ο αγωγός γείωσης πρέπει να συνδέεται πρώτα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Η παρακάτω ετικέτα πρέπει να προστεθεί εάν:

  1. Η είσοδος του UPS συνδέεται μέσω εξωτερικών αποζευκτών οι οποίοι, όταν ανοιχθούν, απομονώνουν το ουδέτερο Ή

  2. Η είσοδος του UPS συνδέεται μέσω ενός συστήματος ισχύος ΙΤ.

Η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε όλες τις ανάντη συσκευές αποσύνδεσης τροφοδοσίας που απομονώνουν το ουδέτερο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Κίνδυνος ανατροφοδοσίας τάσης. Πριν εργαστείτε σε αυτό το κύκλωμα: Απομονώστε το UPS και ελέγξτε για τυχόν επικίνδυνη τάση μεταξύ όλων των πόλων, συμπεριλαμβανομένης της γείωσης προστασίας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;