990-91379C-022

Live Swap: Een vermogensmodule toevoegen, verwijderen of vervangen

OPMERKING: Deze UPS is ontworpen en geëvalueerd voor het vervangen van vermogensmodules in elke bedrijfsmodus Live Swap . Deze pagina bevat de instructies van de fabrikant voor het uitvoeren van Live Swap
OPMERKING: Inkomende energie is <1,2 cal / cm2 wanneer geïnstalleerd en bij de eerste inbedrijfstelling in overeenstemming met de productinstructies. Inkomende energie is gemeten 200 mm (8 in) van de voorzijde van de behuizing.

DISCLAIMER:

 • Elektrische apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd, onderhouden en vervangen, of soortgelijk werk moet worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd, opgeleid, ervaren en bekwaam personeel dat over de nodige autorisaties (bijv. licenties, vergunningen of certificeringen) beschikt om dergelijk werk uit te voeren. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een manier die geen gevaar oplevert en gebruik makend van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 • De gebruiker moet erover waken dat de instructies en de gebruikershandleiding van de fabrikant en alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en richtlijnen worden nageleefd bij het gebruik van deze apparatuur en het uitvoeren van werkzaamheden, of wanneer werkzaamheden aan of nabij elektrische apparatuur worden toegestaan.

 • Noch Schneider Electric, noch een van haar dochterondernemingen is aansprakelijk voor claims, kosten, verliezen, schade, overlijden of letsel als gevolg van onjuist gebruik van deze apparatuur of het niet naleven van een van de bovenstaande vereisten.

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Controleer of het Live Swap -label op de UPS is aangebracht.
 • Als er geen Live Swap -label op de UPS aanwezig is, moet de UPS worden overgeschakeld naar onderhoudsbypassmodus of worden uitgeschakeld voordat een vermogensmodule kan worden aangebracht of verwijderd.
 • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
 • Het aanbrengen of verwijderen van vermogensmodules mag alleen gebeuren door gekwalificeerd personeel met kennis van zaken op het gebied van elektrische werken en de vereiste voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegde personen uit de buurt.
 • Deze procedure vereist het openen van de frontdeur. Alle andere deuren en dekplaten moeten tijdens deze procedure gesloten en beveiligd blijven.
 • Controleer of de UPS is beveiligd voordat deze procedure wordt uitgevoerd.
 • Als er aanwijzingen zijn van een slecht onderhoud of een gebrekkige installatie, ga dan niet verder met deze procedure
 • Installeer geen vermogensmodules die per ongeluk zijn gevallen, gebroken, ondergelopen, gecontamineerd, besmet of op enigerlei wijze zijn beschadigd.
 • Installeer geen vermogensmodules waarvan de bedrijfsstatus onbekend is.
 • Blijf op een minimale afstand van 200 mm (8 in) van de voorkant van de behuizing als het systeem is ingeschakeld.
 • Steek geen gereedschap in de lege sleuf van de vermogensmodule.
 • Grijp niet in de lege sleuf van de vermogensmodule.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
risico op beschadiging van apparatuur
 • Bewaar de vermogensmodules bij een omgevingstemperatuur van -15 tot 40 °C (5 tot 104 °F), 10-80% niet-condenserend vocht.
 • Sla de vermogensmodules op in hun originele beschermende verpakking.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
VOORZICHTIG
Zware belasting
Vermogensmodules zijn zwaar (38 kg) en moeten door twee personen worden opgetild.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
LET OP
Risico op overbelasting van de installatie
Controleer en verifieer dat de installatie de juiste capaciteit heeft voor de toename van het nominale vermogen voordat u meer vermogensmodules in de UPS installeert. Een onjuiste capaciteit van de installatie kan in een overbelasting van de installatie eindigen. Zie de installatiehandleiding voor de vereisten voor stroomopwaartse en stroomafwaartse beveiligingen, kabeldoorsnedes, enz.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
LET OP
Risico op dalende belasting
Controleer en verifieer dat de resterende stroommodules de belasting kunnen ondersteunen voordat u een vermogensmodule van de UPS verwijdert.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 1. Om een geïnstalleerde vermogensmodule te verwijderen:
  1. Verwijder de schroeven in de boven- en onderkant van de vermogensmodule en druk op de ontgrendelingsschakelaar.
  2. Trek de vermogensmodule voor de helft naar buiten. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule helemaal naar buiten kan worden getrokken.
  3. Geef de vergrendeling vrij door op de ontgrendelingsknop aan de bovenzijde van de vermogensmodule te drukken en verwijder de vermogensmodule.
  4. Als er geen vervangende vermogensmodule wordt geïnstalleerd: Installeer een vulplaat voor de lege sleuf van een vermogensmodule.
 2. Om een nieuwe vermogensmodule te installeren:
  1. Als dit een extra vermogensmodule is die wordt geïnstalleerd: Verwijder het vulplaatje van de lege sleuf voor vermogensmodules. Bewaar de vulplaat voor toekomstig gebruik.
  2. Duw de vermogensmodule in de sleuf. Het inschakelmechanisme wordt vergrendeld wanneer de vermogensmodule correct is geplaatst.
  3. Breng de meegeleverde schroeven in de boven- en onderkant van de vermogensmodule aan.
  De vermogensmodule zal een zelftest uitvoeren, automatisch de firmware upgraden conform het systeem en daarna online gaan.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle sleuven voor vermogensmodules moeten ofwel een geïnstalleerde vermogensmodule of een vulplaat hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?