990-91379A-032

โหมด UPS

การทำงานปกติ

การทำงานในโหมดปกติ UPS จะปรับคุณภาพของกำลังไฟฟ้าให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อจ่ายให้แก่โหลด

การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

หากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟหลักทำงานล้มเหลว UPS จะเปลี่ยนไปใช้การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และรองรับโหลดด้วยกำลังไฟฟ้าที่มีการปรับสภาพจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

การทำงานบายพาสสถิตที่ร้องขอ

UPS สามารถเปลี่ยนไปใช้สแตติกบายพาสที่ร้องขอตามคำสั่งบนจอแสดงผล ในระหว่างการทำงานในโหมดบายพาสสถิตที่ร้องขอ จะมีการจ่ายไฟให้โหลดจากแหล่งจ่ายไฟแบบบายพาส หากตรวจพบข้อผิดพลาด UPS จะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานในโหมดปกติหรือโหมดบังคับใช้บายพาสสถิต หากมีปัญหาในการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลักในระหว่างทำงานในโหมดบายพาสสถิตที่ร้องขอ UPS จะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

การทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิต

หาก UPS อยู่ในโหมดการทำงานบายพาสสถิตแบบบังคับตามคำสั่งจาก UPS หรือเนื่องจากผู้ใช้มีการกดปุ่ม OFF ของอินเวอร์เตอร์บนเครื่อง UPS ในระหว่างการทำงานในโหมดการบายพาสสถิตแบบบังคับ จะมีการจ่ายไฟให้โหลดจากแหล่งจ่ายไฟแบบบายพาส

หมายเหตูู: จะไม่สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองในระหว่างที่ UPS อยู่ในโหมดบังคับใช้บายพาสสถิต

การทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาส

เมื่อเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง (MBB) ถูกปิดในตู้บายพาสการซ่อมบำรุงภายนอกหรือสวิตช์เกียร์ของผู้ผลิตอื่น UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานการบายพาสการซ่อมบำรุงภายนอก โหลดจะได้รับการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ไม่มีการปรับสภาพจากแหล่งบายพาส บริการและการเปลี่ยนทดแทนสามารถทำได้ใน UPS ทั้งตัว ในระหว่างการดำเนินการบายพาสซ่อมบำรุงภายนอกโดยผ่านเบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง MBB

หมายเหตูู: จะไม่สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองในระหว่างที่ UPS อยู่ระหว่างการทำงานการบายพาสการซ่อมบำรุงภายนอกได้

การทำงานบายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการ

บายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการสามารถใช้ได้กับ UPS แต่ละตัวในระบบขนานเท่านั้น UPS เข้าสู่การทำงานบายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการ หากมีการป้องกัน UPS จากการเข้าสู่การทำงานบายพาสสแตติกแบบบังคับ และ UPS เครื่องอื่นของระบบขนานไม่สามารถรองรับโหลดได้ ในบายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการ เอาต์พุตของ UPS เฉพาะจะเป็นปิด UPS จะถ่ายโอนไปยังโหมดการทำงานที่ต้องการโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นไปได้

หมายเหตูู: หาก UPS เครื่องอื่นไม่สามารถรองรับโหลดได้ ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานบายพาสแบบสแตติกแบบบังคับ จากนั้น UPS ในการทำงานบายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการจะถ่ายโอนไปยังการทำงานบายพาสแบบสแตติกแบบบังคับ

การทดสอบแบตเตอรี่

UPS อยู่ในโหมดทดสอบแบตเตอรี่ เมื่อ UPS ดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง หรือเมื่อมีการปรับเทียบในเวลาทำงาน

หมายเหตูู: การทดสอบแบตเตอรี่จะถูกยกเลิก หากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลักถูกขัดจังหวะ หรือหากมีสัญญาณเตือนสำคัญ และ UPS จะกลับสู่การทำงานปกติเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลักกลับมา

โหมด ECO

โหมดประหยัดจะช่วยให้สามารถกำหนดค่า UPS เพื่อขอบายพาสสถิต พร้อมโหลดที่จ่ายผ่านบายพาส เป็นโหมดการทำงานที่เลือกไว้สำหรับสถานการณ์เฉพาะ หากตรวจพบข้อผิดพลาด (แรงดันไฟฟ้าบายพาสอยู่นอกช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตอยู่นอกช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ฯลฯ) UPS จะเปลี่ยนไปเป็นการดำเนินงานปกติ หรือการดำเนินงานบังคับใช้บายพาสสถิตในทันที ประโยชน์หลักของโหมด ECO โหมด ECO คือการลดระดับการใช้พลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดการขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟหลัก UPS จะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ โดยมีการจ่ายไฟให้โหลดอย่างต่อเนื่อง จะมีการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อ UPS อยู่ในโหมด ECO

หมายเหตูู: เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมด ECO บน UPS หนึ่งเครื่องในระบบขนาน การตั้งค่าดังกล่าวจะใช้ร่วมกับ UPS ทั้งหมดในระบบขนาน

โหมด ECOnversion

โหมด ECOnversion จะให้ UPS สามารถจ่ายไฟให้ส่วนที่กำลังทำงานของโหลดผ่านบายพาสสถิตได้ จะมีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณคู่กันต่อด้วยแหล่งจ่ายไฟบายพาส และจ่ายโหลดสำหรับใช้งาน จะมีการรักษาเพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุตสำหรับ UPS ให้มีค่าใกล้เคียงกับหนึ่งหน่วยโดยไม่คำนึงถึงเพาเวอร์แฟกเตอร์ของโหลด เนื่องจากจะทำให้ลดโหลดที่มีผลลงอย่างมากในกระแสไฟอินพุตของ UPS ในกรณีหากเกิดการขัดข้องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟหลัก ตัวแปลงสัญญาณจะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตทันที เพื่อไม่ให้มีการหยุดหรือลดลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากโหมด ECOnversion จะมีการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อ UPS อยู่ในโหมด ECOnversion

หมายเหตูู: เมื่อเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าในโหมด ECOnversion บน UPS หนึ่งตัวในระบบขนาน การตั้งค่าดังกล่าวจะแบ่งปันไปยัง UPS ทั้งหมดในระบบขนาน

โหมดปิด

ในโหมดนี้ UPS ไม่ได้จ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลด แต่จะทำการชาร์จและแบตเตอรี่และมีการแสดงผลที่หน้าจอ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?