990-91379B-032

เปลี่ยนไส้กรองฝุ่น (GVLOPT001)

  1. เปิดประตูหน้า
  2. ถอดวงเล็บแนวนอนสามตัว
  3. ถอดกรองอากาศเก่าออกและติดตั้งตัวกรองอากาศใหม่
  4. ติดตั้งวงเล็บแนวนอนสามตัวอีกครั้ง
  5. ปิดประตูหน้า
  6. รีเซ็ตตัวนับไส้กรองฝุ่น ดูที่ กำหนดค่าการแจ้งเตือนตัวกรองอากาศ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?