990-91386-022

Batterijveiligheid

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Batterijschakelaars moeten geïnstalleerd worden in overeenstemming met de specificaties en vereisten zoals gedefinieerd door Schneider Electric.
 • Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van gekwalificeerd personeel met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd niet-gekwalificeerde personen uit de buurt van batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Gooi batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
 • Defecte batterijen kunnen temperaturen bereiken die de branddrempels voor aanraakbare oppervlakken overschrijden.
 • Batterijen mogen niet opengemaakt, aangepast of beschadigd worden. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen giftig zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
 • Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan tot elektrische schokken en brandwonden door hoge kortsluitstroom leiden. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen door een deskundig persoon worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Vervang batterijen altijd door hetzelfde type en aantal batterijen of door batterijpakketten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuur
 • Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
 • Batterijen mogen niet langer dan zes maanden worden bewaard, omdat ze dan opnieuw moeten worden opgeladen. Als het UPS-systeem voor langere tijd wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Zo worden de batterijen opgeladen en wordt onherstelbare schade vermeden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?