990-91386-023

Batterisikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Batteribrytere må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric.
 • Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til eller fra batteriterminaler.
 • Ikke kast batterier i åpen flamme, da de kan eksplodere.
 • Defekte batterier kan nå temperaturer som overskrider forbrenningsterskelen for berørbare overflater.
 • Batteriene må ikke åpnes, endres eller ødelegges. Utlekket elektrolytt er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt og brann ved svært høy kortslutningsstrøm. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold som utføres av en faglært person (gjelder kun dersom utstyr og fjernoppstilte batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Når du skifter ut batterier, må du alltid bruke samme type og antall batterier eller batteripakker.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
fare for skade på utstyret
 • Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene. Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
 • Batterier kan ikke oppbevares i mer enn seks måneder i henhold til krav om opplading. Hvis UPS-systemet forblir avslått over en lengre periode, anbefaler vi at du slår på UPS-systemet i minst 24 timer én gang i måneden. Dette lader batteriene og forhindrer uopprettelig skade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?