990-91379B-032

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion – ระบบคู่ขนาน

สถานการณ์หลักสำหรับระบบ UPS เพื่อเข้าสู่ eConversion

 1. หน่วย UPS แบบขนาน (หลัก) ที่ควบคุม ทำงาน กับอินเวอร์เตอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที

 2. หน่วย UPS แบบขนานที่ควบคุมจะตรวจสอบว่าบายพาสอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และบายพาสนั้นพร้อมใช้งาน

 3. หน่วย UPS แบบขนาน ที่ควบคุมจะตรวจสอบว่า eConversion ได้รับอนุญาตทั้งสำหรับตัวเองและสำหรับหน่วย UPS แบบขนานที่มีการควบคุมทั้งหมด

 4. ระบบ UPS จะถ่ายโอนไปยังโหมด eConversion

หมายเหตูู: การส่งกลับจากการทำงาน eConversion ไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์จะรวมระยะเวลาสั้นๆ ในการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อให้ PFC เริ่มทำงานและซิงโครไนซ์

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 1 (อินพุตไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. อินพุตกลายเป็นค่าเกินพิกัดสำหรับ UPS แบบขนานตั้งแต่หนึ่งยูนิตขึ้นไป แต่บายพาสยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในหน่วย UPS แบบขนานทั้งหมด  

 3. ระบบขนานคงอยู่ในโหมด eConversion

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 2 (บายพาสไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้/ไม่มีบายพาส)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2.      บายพาสกลายเป็นอยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบายพาสไม่มีอยู่แล้วในหน่วย UPS แบบขนาดหนึ่งหน่วยขึ้นไป 

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 3 (บายพาสไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้/ไม่มีบายพาส)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2.     บายพาสกลายเป็นอยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือบายพาสไม่มีอยู่แล้วในหน่วย UPS แบบขนาดหนึ่งหน่วยขึ้นไป

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

 4. บายพาสอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีบายพาสในหน่วย UPS แบบขนานทั้งหมด

 5. หลังจากผ่านไป 10 วินาทีที่มีความเสถียรของบายพาสระบบขนานจะกลับสู่โหมด eConversion

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 4 (อินพุตและบายพาสไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2.   อินพุตและบายพาสกลายเป็นอยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในหน่วย UPS แบบขนาดหนึ่งหน่วยขึ้นไป

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

 4. บายพาสอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีบายพาสในหน่วย UPS แบบขนานทั้งหมด 

 5. หลังจากผ่านไป 10 วินาทีที่มีความเสถียรของบายพาสระบบขนานจะกลับสู่โหมด eConversion

สถานการณ์พฤติกรรม eConversion 5 (eConversion ถูกปิดใช้งาน/ไม่อนุญาตอีกต่อไป)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. โหมด eConversion ถูกปิดใช้งานหรือไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไปในหน่วย UPS แบบขนานตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป  

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

สถานการณ์พฤติกรรม eConversion 6 (เริ่มการทำงานอินเวอร์เตอร์)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion และตั้งค่าโหมด eConversion เป็นอนุญาตเสมอ

 2. ผู้ใช้กดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ใน UPS แบบขนานหนึ่งหน่วย  

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

 4. เมื่อระบบขนานอยู่ในการทำงานของอินเวอร์เตอร์เป็นเวลา 10 วินาที ระบบจะกลับสู่โหมด eConversion

สถานการณ์พฤติกรรม eConversion 7 (เริ่มการทำงานอินเวอร์เตอร์)

 1. ระบบขนาน อยู่ในโหมด eConversion และโหมด eConversion ถูกตั้งค่าเป็นอนุญาตเฉพาะ เวลาและวันในสัปดาห์ที่เจาะจง 

 2. ผู้ใช้กดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ใน UPS แบบขนานหนึ่งหน่วย  

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทันที

 4. ระบบขนานจะกลับสู่โหมด eConversion เมื่อไปถึงช่วงเวลาในปฏิทินต่อไปที่อนุญาตให้ใช้โหมด eConversionง   

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 8 (ตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤต)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. UPS แบบขนานหนึ่งหน่วยตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤตที่กำหนดให้ UPS ต้องเข้าสู่การดำเนินการบายพาสสแตติกบายพาสแบบบังคับ  

 3. หน่วย UPS แบบขนานที่เหลือสามารถรองรับโหลดได้

 4. ระบบขนานถ่ายโอนไปยัง อินเวอร์เตอร์ทำงานทันทีและ UPS ที่มีเหตุการณ์/สถานะวิกฤตจะถ่ายโอนไปยังการทำงานสแตนด์บายแบบสแตติกบายพาส

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 9 (ตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤต)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. UPS แบบขนานหนึ่งหน่วยตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤตที่กำหนดให้ UPS ต้องเข้าสู่การดำเนินการบายพาสสแตติกบายพาสแบบบังคับ  

 3. หน่วย UPS แบบขนานที่เหลือไม่สามารถรองรับโหลดได้

 4. ระบบขนานถ่ายโอนไปยัง บังคับบายพาสสแตติก และอยู่ในการดำเนินการบายพาสสแตติกแบบบังคับจนกว่าเหตุการณ์/สถานะวิกฤตจะได้รับการแก้ไข

สถานการณ์จำลองพฤติกรรม eConversion 10 (ตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤต)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. UPS แบบขนานหนึ่งหน่วยตรวจพบเหตุการณ์/สถานะวิกฤตที่กำหนดให้ UPS ต้องเข้าสู่การดำเนินการบายพาสสแตติกบายพาสแบบบังคับ

 3. หน่วย UPS แบบขนานที่เหลือไม่สามารถรองรับโหลดได้

 4. ระบบขนานถ่ายโอนไปยัง บังคับบายพาสสแตติก และอยู่ในจุดนั้นจนกว่าเหตุการณ์/สถานะวิกฤตจะได้รับการแก้ไข

 5. เหตุการณ์/สถานะวิกฤตได้รับการแก้ไขแล้ว

 6. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์

 7. หลังจากผ่านไป 10 วินาที ระบบขนานจะกลับสู่โหมด eConversion (หากโหมด eConversion ยังอนุญาตอยู่)

สถานการณ์พฤติกรรม eConversion 11 (เอาต์พุตเกินค่าที่กำหนด)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. เอาต์พุตระบบขนานโอเวอร์โหลด  

 3. ระบบขนานถ่ายโอนไปยัง การทำงานของอินเวอร์เตอร์และตัวจับเวลาโอเวอร์โหลดจะเริ่มนับ

สถานการณ์พฤติกรรม eConversion 12 (ตรวจพบการลัดวงจร)

 1. ระบบขนานอยู่ในโหมด eConversion

 2. ตรวจพบการลัดวงจรของเฟสเอาต์พุตหรือเฟสที่เป็นกลาง (ตรวจพบกระแสสูงในบายพาสและบันทึกเหตุการณ์)

 3. ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานของอินเวอร์เตอร์

 4. หากยังมีการลัดวงจรอยู่ไป ระบบขนานจะถ่ายโอนไปยังการทำงานการบังคับการบายพาสแบบสแตติก

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?