990-91379B-025

Live Swap: Dodawanie, demontaż lub wymiana modułu zasilania

UWAGA: Ten zasilacz awaryjny UPS pozwala na montaż i demontaż modułu zasilania w dowolnym trybie pracy i został pod kątem tej funkcji oceniony Live Swap . Ta strona zawiera instrukcje producenta dotyczące wykonywania Live Swap .
UWAGA: Moc padająca wynosi <1,2 cal/cm2, w przypadku gdy montaż i pierwsze uruchomienie odbywają się zgodnie z instrukcją obsługi. Moc padająca jest mierzona w odległości 200 mm (8 cali) od przodu szafy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Sprzęt elektryczny powinien być montowany, obsługiwany, serwisowany, utrzymywany, wymieniany lub poddawany podobnym zabiegom wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony, doświadczony i kompetentny personel posiadający wszelkie uprawnienia (np. licencje, zezwolenia lub certyfikaty) niezbędne do wykonywania takich prac. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób, który nie stwarza zagrożenia i z wykorzystaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

 • Podczas korzystania ze sprzętu bądź wykonywania prac lub w przypadku zezwalania na wykonywanie prac na sprzęcie elektrycznym lub w pobliżu niego użytkownik musi zagwarantować zgodność z instrukcjami producenta, instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, normami i wytycznymi.

 • Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów, strat, szkód, śmierci lub obrażeń fizycznych będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z tego sprzętu lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wspomnianych wyżej wymagań.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Upewnij się, że na zasilaczu awaryjnym UPS znajduje się etykieta Live Swap .
 • Jeśli nie ma na nim etykiety Live Swap , przed montażem lub demontażem modułu zasilania należy włączyć tryb pracy z obejściem serwisowym lub wyłączyć zasilacz.
 • Stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy z prądem.
 • Montaż lub demontaż modułów zasilania musi przeprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na temat elektryki oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. W pobliżu nie powinno być osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.
 • Ta procedura wymaga otwarcia przednich drzwi. Pozostałe drzwi i pokrywy muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone.
 • Przed wykonaniem procedury upewnij się, czy zasilacz UPS jest zabezpieczony przed przesuwaniem.
 • Jeśli widoczne są ślady złej konserwacji lub montażu, nie wykonuj procedury.
 • Nie montuj modułów zasilania, które zostały przypadkowo upuszczone, obite, zalane, zanieczyszczone, zaatakowane przez szkodniki lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 • Nie montuj modułów zasilania, których stan techniczny jest nieznany.
 • Podczas ładowania systemu zachowaj minimalną odległość 200 mm (8 cali) od przodu szafy.
 • Nie używaj żadnych narzędzi wewnątrz pustego gniazda modułu zasilania.
 • Nie sięgaj ręką do pustego gniazda modułu zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -15 do 40°C (od 5 do 104°F) przy wilgotności bez kondensacji na poziomie 10–80%.
 • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie (38 kg (83,77 funtów)) i muszą je przenosić dwie osoby.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko przeciążenia instalacji
Przed zamontowaniem w zasilaczu awaryjnym UPS większej liczby modułów zasilania sprawdź, czy instalacja ma odpowiedni rozmiar do zwiększenia mocy znamionowej. Nieodpowiedni rozmiar instalacji może spowodować jej przeciążenie. Sprawdź w instrukcji instalacji wymagania dotyczące ochrony od strony sieci i po stronie odbiorników, rozmiarów kabli itd.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko spadku obciążenia
Przed zdemontowaniem modułu zasilania z zasilacza awaryjnego UPS upewnij się, że pozostałe moduły zasilania mogą utrzymać obciążenie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 1. Aby zdemontować moduł zasilania:
  1. Odkręć śruby w górnej i dolnej części modułu zasilania i naciśnij przełącznik odblokowywania.
  2. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania.
  3. Zwolnij blokadę, naciskając przycisk zwalniający znajdujący się w górnej części modułu zasilania, i wyjmij moduł.
  4. Jeśli nie zostanie zamontowany zamienny moduł zasilania: zamontuj zaślepkę z przodu pustego gniazda modułu zasilania.
 2. Aby zamontować nowy moduł zasilania:
  1. Jeśli jest montowany dodatkowy moduł zasilania: zdemontuj zaślepkę z pustego gniazda modułu zasilania. Zachowaj zaślepkę do późniejszego wykorzystania.
  2. Wsuń moduł zasilania do gniazda. Mechanizm włączający zatrzaśnie się po poprawnym włożeniu modułu zasilania.
  3. Wkręć dostarczone śruby w górnej i dolnej części modułu zasilania.
  Moduł zasilania przeprowadzi auto-test, automatycznie zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe zgodnie z obsługiwanym systemem i przejdzie w tryb online.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Wszystkie gniazda modułów zasilania muszą mieć zamontowany moduł zasilania lub zaślepkę.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?