990-91379A-025

Tryby pracy UPS

Normalny tryb pracy

W normalnym trybie pracy, zasilacz UPS dostarcza obciążeniu stabilizowanego zasilania.

Praca bateryjna

W przypadku awarii głównego źródła zasilania zasilacz UPS przechodzi do trybu pracy bateryjnej i dostarcza stabilizowanego zasilania ze źródła DC do obciążenia.

Żądane obejście statyczne

Po wybraniu polecenia na wyświetlaczu zasilacz UPS może przejść w żądany tryb obejścia statycznego. Podczas żądanej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie, zasilacz UPS przejdzie w normalny tryb pracy lub w wymuszony tryb obejścia statycznego. Jeśli podczas pracy w żądanym trybie obejścia statycznego wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej/zasilającej, zasilacz UPS przejdzie na tryb pracy bateryjnej.

Wymuszone obejście statyczne

Zasilacz UPS pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego po wybraniu polecenia w zasilaczu UPS lub naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika w zasilaczu UPS. Podczas wymuszonej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.

Tryb pracy z obejściem serwisowym

Gdy wyłącznik obejścia serwisowego (MBB) jest zamknięty w szafie zewnętrznego obejścia serwisowego lub rozdzielnicy innej firmy, system UPS przechodzi w tryb obejścia serwisowego. Zasilanie obciążenia jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można wykonywać na całym zasilaczu UPS podczas pracy w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wyłącznik obejścia serwisowego MBB.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb pracy obejście statyczne w stanie czuwania

Tryb pracy obejście statyczne w stanie czuwania jest dostępny dla UPS pracującego w systemie równoległym. Jeżeli pojedynczy UPS wymaga przejścia w tryb pracy z wymuszonym obejściem statycznym, a pozostałe jednostki w pracy równoległej są wstanie zasilać odbiory, dany UPS przechodzi w tryb pracy obejście statyczne w stanie czuwania. W tym trybie wyjście danego zasilacza UPS jest rozłączone. UPS automatycznie przejdzie w preferowany tryb pracy gdy będzie to możliwe.

UWAGA: Jeżeli pozostałe zasilacze UPS nie są w stanie zasilić obciążenia, cały system w pracy równoległej przejdzie w tryb z wymuszonym obejściem statycznym. Również jednostki UPS w trybie obejście statyczne w stanie czuwania.

Test baterii

Zasilacz UPS pracuje w trybie testu baterii, jeśli jest przeprowadzany auto-test baterii lub kalibracja czasu podtrzymania.

UWAGA: Test baterii zostanie przerwany, jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej/zasilającej lub występuje alarm krytyczny; zasilacz UPS wróci do normalnego trybu pracy po odzyskaniu zasilania z sieci elektrycznej/zasilającej.

Tryb EKO

Tryb EKO pozwala na skonfigurowanie zasilacza UPS z żądanego trybu obejścia statycznego z obciążeniem dostarczanym przez obejście, jako preferowany tryb pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie (napięcie obejścia jest poza zakresem, napięcie wyjściowe poza zakresem tolerancji, itp.), zasilacz UPS przejdzie natychmiast w normalny tryb pracy lub w tryb pracy wymuszone obejście statyczne. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Jeśli podczas pracy w trybie ECO dojdzie do przerwy w dostawie zasilania, zasilacz UPS przejdzie do trybu pracy bateryjnej, zapewniając bezprzerwowe zasilanie obciążenia. Podczas pracy zasilacza UPS w trybie ECO, baterie są ładowane.

UWAGA: Po dokonaniu zmian ustawień trybu ECO w zasilaczu UPS połączonym równolegle, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich zasilaczach UPS z tego systemu.

Tryb ECOnversion

Tryb ECOnversion umożliwia zasilaczowi UPS na zasilenie aktywnej części obciążenia poprzez obejście statyczne. Falownik pracuje równolegle ze źródłem obejścia i dostarcza bierną część obciążenia. Współczynnik mocy wejścia zasilacza UPS jest, niezależnie od współczynnika mocy obciążenia, utrzymywany na poziomie jednostki, ponieważ bierna część obciążenia jest znacznie zmniejszona w prądzie wejściowym zasilacza UPS. W przypadku zakłóceń w dostawie z sieci elektrycznej/zasilającej falownik natychmiast zaczyna utrzymywać napięcie wyjściowe, co praktycznie eliminuje przerwy lub spadki podczas przejścia z trybu ECOnversion. Gdy zasilacz UPS pracuje w trybie ECOnversion, baterie są ładowane.

UWAGA: Po dokonaniu zmian w ustawieniach trybu ECOnversion w jednym zasilaczu w systemie równoległym, ustawienia zostaną zmienione we wszystkich zasilaczach UPS w systemie równoległym.

Tryb WYŁ.

Zasilacz UPS nie dostarcza obciążeniu mocy. Baterie są naładowane, a wyświetlacz jest włączony.
QR code for this page

czy było to pomocne?