990–5947A–022

Elektrische veiligheid

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Elektrische apparatuur mag alleen door bevoegde personen worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden.
  • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
  • Schakel het UPS-systeem volledig spanningsloos voordat u werkzaamheden uitvoert aan of in de apparatuur.
  • Controleer op gevaarlijke spanning tussen alle aansluitklemmen, inclusief de beschermingsaarde, voordat u werkzaamheden aan het UPS-systeem uitvoert.
  • De UPS bevat een interne spanningsbron. Mogelijk staat er gevaarlijke netspanning, zelfs wanneer niet aangesloten op de voedingsbron. Zorg ervoor dat de eenheden UIT staan en dat de netvoeding en batterijen zijn losgekoppeld voordat u het UPS-systeem installeert of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht vijf minuten voordat u de UPS opent totdat de condensatoren zijn ontladen.
  • Een lastscheider (bijv. beveiligingsautomaat of schakelaar) moet geïnstalleerd zijn om isolatie van het systeem van stroomopwaartse voedingsbronnen mogelijk te maken conform lokale regelgeving. Deze lastscheider moet gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn.
  • De UPS moet correct geaard zijn en vanwege een hoge lekstroom moet de aardingsgeleider als eerste worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het standaardontwerp, moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd (terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereiste van IEC/EN 62040–1 of UL1778 4th Edition, al naar gelang welke van de twee normen van toepassing is in uw regio) om gevaarlijke netspanning te voorkomen aan de ingangsklemmen van de automaat. De automaat moet binnen 15 seconden nadat de voedingsbron uitvalt, worden geopend en moet volgens de specificaties zijn gedimensioneerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Wanneer: de UPS-ingang is aangesloten via externe schakelaars die bij opening de nulleider onderbreken, of; de terugvoedingsbeveiliging zich buiten de apparatuur bevindt, of; is aangesloten op een elektrisch systeem zonder neutraal (IT-systeem); dan zal door de gebruiker een label moeten worden geplaatst: bij de aansluitklemmen van de UPS-ingang; op alle primaire schakelaars die zich buiten de UPS-ruimte bevinden; op alle toegangspunten tussen voorgaande schakelaars en de UPS. Het label moet voorzien zijn van de volgende tekst (of vergelijkbare tekst in een taal die geaccepteerd wordt in het land waarin het UPS-systeem wordt geïnstalleerd):

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de beschermingsaarde.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
QR code for this page

Was dit nuttig?