990-5947A-023

Elektrisk sikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Elektrisk utstyr får kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell.
  • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
  • Slå av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
  • Før du begynner å arbeide på UPS-systemet må du kontrollere om det er farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
  • UPS-en inneholder en intern energikilde. Farlig spenning kan være tilstede selv når strømforsyningen er koblet fra. Før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet må du påse at alle enheter er slått AV og at strømforsyningen og batteriene er koblet fra. Vent fem minutter før du åpner UPS-en, slik at kondensatorene kan lades ut.
  • En frakoblingsenhet (f.eks. en frakoblingsstrømbryter) må installeres for å tillate isolasjon av systemet fra oppstrøms strømkilder i henhold til lokale forskrifter. Denne frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig og synlig.
  • UPS-systemet må være skikkelig jordet på grunn av høy lekkasjestrøm. Jordingslederen må kobles til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis tilbakematingsbeskyttelse ikke er en del av standardoppsettet, må en automatisk isolasjonsenhet (tilbakematingsalternativ eller annen enhet som møter kravene i IEC/EN 62040–1 eller 4. utgave av UL1778, avhengig av hvilken av de to standardene som gjelder i ditt område) installeres for å motvirke farlig spenning eller energi i inngangsterminalene på isolasjonsenheten. Enheten må åpne innen 15 sekunder etter at oppstrøms- strømforsyningen svikter og må være gradert i henhold til spesifikasjonene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Når UPS-inngangen er tilkoblet gjennom eksterne isolatorer som, ved åpning, isolerer den nøytrale, eller når den automatiske tilbakematingsisolasjonen leveres eksternt til utstyret, eller er koblet til et IT-kraftdistribusjonssystem, må brukeren feste en merkelapp på alle UPS-inngangsterminaler. Merkelapper må også festes på alle primære strømisolatorer installert eksternt på UPS-området, og på eksterne tilgangspunkter mellom slike isolatorer og UPS-systemet. Merkelappene må ha følgende tekst (eller tilsvarende på språket som brukes i det landet der UPS-systemet er installert):

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?