990-5947A-031

Elsäkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
  • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, servas och underhållas av behörig personal.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
  • Stäng av all ström som levereras till UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
  • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
  • UPS-enheten innehåller en intern energikälla. Farlig spänning kan även förkomma vid frånkoppling från huvudströmmen. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att huvudströmmen och batterierna är frånkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS-enheten så att kondensatorerna laddas ur.
  • En frånkopplingsenhet (t.ex. jordfelsbrytare eller omkopplare) måste installeras för att aktivera systemisolering från uppströms strömkällor i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Denna frånkopplingsenhet måste vara lättillgänglig och synlig.
  • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av en hög läckström måste jordledaren först anslutas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
I system där återströmningsskydd inte ingår i standardutförandet, måste en automatisk isoleringsanordning (återströmningsskydd eller annan enhet som uppfyller kraven i IEC/EN 62040-1 eller UL1778 fjärde utgåvan – beroende på vilken av de två standarderna som gäller för ditt lokala område) installeras för att förhindra farlig spänning eller energi vid ingångskontakterna på isoleringsenheten. Enheten måste slå till inom 15 sekunder efter att uppströms strömförsörjningen bryts och den måste överensstämma med specifikationerna.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

När UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som när den öppnas isolerar neutralledaren eller när ett automatiskt återströmningsskydd är anslutet till utrustningen, eller när den är ansluten till ett IT-strömdistributionssystem, måste användaren fästa en etikett vid UPS-ingångarna, och på alla primära strömisolatorer installerade på avstånd från UPS-området, och på externa åtkomstpunkter mellan sådana isolatorer och UPS, som har följande text (eller motsvarande text på ett språk som är gångbart i det land där UPS-systemet är installerat):

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Fara för återström med hög spänning. Innan du arbetar på den här strömutrustningen: Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR code for this page

Var det här till hjälp?