990-5914B-032

ขั้นตอนการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
วางตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไว้ให้ใกล้กับแผงแบตเตอรี่ให้มากที่สุด เพื่อลดระยะสายเคเบิลสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่มีการปกป้อง ระยะระหว่างแผงแบตเตอรี่และ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ โปรดดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง UPS
  1. ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง
  2. เตรียมตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับสายเคเบิล
  3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  4. เชื่อมต่อสายไฟ
  5. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  6. ขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การรื้อถอนหรือย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?