990-5910F-025

Tryby systemu

Tryb systemu wskazuje status wyjścia całego systemu UPS, w tym pobliskiej rozdzielnicy, oraz wskazuje, z którego źródła dostarczane jest obciążenie.

Tryb eConversion

Tryb eConversion oferuje połączenie maksymalnej ochrony i najwyższej wydajności, co pozwala trzykrotnie ograniczyć ilość energii elektrycznej pobieranej przez zasilacz UPS w porównaniu z trybem podwójnej konwersji. Tryb eConversion jest zalecanym trybem pracy i jest domyślnie włączony. Można go wyłączyć w menu wyświetlacza. Tryb eConversion można włączyć na stałe lub skonfigurować harmonogram działania w menu wyświetlacza.

W trybie eConversion system UPS dostarcza aktywną część obciążenia poprzez obejście statyczne tak długo, jak główne źródło zasilania pozostaje w zakresie tolerancji. Falownik jest włączony równolegle, aby wejściowy współczynnik mocy systemu UPS był utrzymywany na poziomie jedności, niezależnie od poziomu obciążenia, ponieważ bierna część obciążenia jest znacznie zmniejszona w prądzie wejściowym systemu UPS. W razie przerwy w dostawie z głównego źródła zasilania, falownik utrzymuje napięcie wyjściowe, aby umożliwić bezprzerwowe przejście z trybu eConversion do trybu podwójnej konwersji Podczas pracy w trybie eConversion baterie są ładowane oraz dostępna jest kompensacja harmonicznych.

Trybu eConversion można używać w systemie UPS Galaxy VS w następujących warunkach:

  • Obciążenie w układzie równoległym wynos co najmniej 5%.

  • Wahania napięcia wynoszą ≤10% w stosunku do napięcia znamionowego (ustawienie można regulować od 3% do 10%).

  • THDU wynosi ≤5%.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, system UPS przejdzie w tryb podwójnej konwersji. Wróci do trybu eConversion, gdy warunki zostaną ponownie spełnione.

UWAGA: Po dokonaniu zmian w ustawieniach trybu eConversion w jednym z zasilaczy pracujących w układzie równoległym, ustawienia zostaną zmienione we wszystkich zasilaczach UPS pracujących w tym układzie.
UWAGA: Jeśli podczas pracy z generatora występują zmiany w częstotliwości (zwykle wskutek spadku mocy), zaleca się konfigurację styku wejściowego w celu wyłączenia trybu wysokiej wydajności podczas używania generatora.
UWAGA: Jeśli wymagana jest synchronizacja zewnętrzna, generalnie zaleca się wyłączenie trybu eConversion.

Praca falownikowa
dla trybów systemu

W trybie pracy falownika obciążenie jest dostarczane przez falowniki. Zasilacz UPS może pracować w trybie podwójnej konwersji (normalny tryb pracy) lub w trybie baterii, gdy tryb pracy systemu UPS to tryb pracy falownika.

Żądane obejście statyczne
dla trybów systemu

Gdy system UPS wykonuje żądaną pracę w trybie obejścia, obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie, system UPS przejdzie w tryb pracy falownika lub w wymuszony tryb pracy obejścia statycznego.

Wymuszone obejście statyczne
dla trybów systemu

System UPS pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego po wybraniu polecenia w systemie UPS lub naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika na zasilaczu UPS. Podczas pracy w trybie wymuszonego obejścia statycznego obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system UPS jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.

Tryb pracy z obejściem serwisowym
dla trybów systemu

Podczas konserwacji obciążenie jest zasilane bezpośrednio ze źródła obejścia za pośrednictwem wyłącznika obejścia serwisowego MBB.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie pracy z obejściem serwisowym.

Tryb EKO
dla trybów systemu

W trybie EKO system UPS używa żądanego obejścia statycznego do zasilania obciążenia dopóki parametry zasilania nie przekroczą zakresów tolerancji. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie (napięcie obejścia jest poza zakresem tolerancji, napięcie wyjściowe poza zakresem tolerancji, przerwa w zasilaniu itp.), system UPS przejdzie w tryb podwójnej konwersji (normalny tryb pracy) lub tryb wymuszonego obejścia statycznego. W zależności od warunków przejścia może wystąpić minimalna przerwa w zasilaniu (do 10 ms). Baterie są ładowane podczas pracy systemu UPS w trybie EKO. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w porównaniu z trybem podwójnej konwersji.

UWAGA: Po dokonaniu zmian ustawień trybu EKO w zasilaczu UPS połączonym równolegle, zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich zasilaczach UPS z tego układu.

Tryb WYŁ.
dla trybu systemu

System UPS nie zasila obciążenia. Baterie są naładowane, a wyświetlacz jest włączony.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?