990-5912B-032

ถอดจัมเปอร์นิวทรัล (เป็นทางเลือก)

หมายเหตูู: จัมเปอร์นิวทรัลทำให้มีการเชื่อมต่อด้วยสลักของสายนิวทรัล เพื่อไม่ให้สายนิวทรัลถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อเบรกเกอร์แบบ 4 ขั้วเปิดวงจร ถอดจัมเปอร์นิวทรัลออกหากเป็นข้อบังคับของท้องถิ่น
  1. ถอดจัมเปอร์นิวทรัลออกจากเบรกเกอร์

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?