990-91111E-037

建议的螺栓和线耳规格

注意
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

铜 - 单孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 红色 P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 蓝色 P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 棕色 P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 绿色 P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 粉色 P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 黑色 P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 橙色 P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 紫色 P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 黄色 P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 白色 P66

铜 - 双孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 蓝色 P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 灰色 P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 棕色 P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 绿色 P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 粉色 P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 黑色 P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 橙色 P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 紫色 P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 黄色 P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 白色 P66

铝 - 单孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 灰色 P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 绿色 P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 绿色 P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 粉色 P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 金色 P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 棕色 P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 橄榄绿 P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 宝石红 P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 白色 P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 红色 P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 蓝色 P76

铝 - 双孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 橄榄绿 P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 宝石红 P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 白色 P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 红色 P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 蓝色 P76
本页的QR代码

这有帮助吗?