990-91111K-004

Vigtige sikkerhedsanvisninger – GEM DISSE ANVISNINGER

Læs disse instrukser grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med det, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde det. De følgende sikkerhedsmeddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.

Hvis dette symbol føjes til en sikkerhedsmeddelelse med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig elektricitet, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE
FARE angiver faretruende situationer, som vil medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis de ikke undgås.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
ADVARSEL angiver faretruende situationer, som kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver faretruende situationer, som kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader. Symbolet for sikkerhedsadvarsler bliver ikke brugt til denne type sikkerhedsmeddelelse.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk

Elektrisk udstyr bør kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.

En kvalificeret person er én, som har færdigheder og viden, som knytter sig til konstruktionen, installationen og betjeningen af elektrisk udstyr. Personen er desuden sikkerhedsuddannet til at genkende og undgå de farer, som det indebærer.

Jvf. IEC 62040-1: "Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1: Safety Requirements" skal dette udstyr, herunder adgang til batterier, inspiceres, installeres og vedligeholdes af en faglært person.

Den faglærte person er en person med relevant uddannelse og erfaring, der gør ham eller hende i stand til at opfatte risici og undgå farer, som udstyret kan skabe (reference IEC 62040-1, afsnit 3.102).

FCC-erklæring

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Grænserne er fastsat med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig intereferens, når udstyret anvendes i erhvervsmæssige omgivelser. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og det kan forårsage skadelig interferens for radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instrukserne. Hvis udstyret anvendes i et beboelsesområde, vil det sandsynligvis forårsage skadelig interferens. I så fald skal brugeren afhjælpe interferensen for egen regning.

Hvis der foretages ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den person, der er ansvarlig for overholdelse af regler og standarder, kan det medføre, at brugerens tilladelse til at betjene udstyret bortfalder.

Elektromagnetisk kompatibilitet

BEMÆRK
Risiko for elektromagnetisk interferens
Dette er et UPS-produkt i kategori C2. I et beboelsesområde kan dette produkt udsende radiostøj, hvor brugeren evt. selv skal tage yderligere forholdsregler.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Sikkerhedsforanstaltninger

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Alle sikkerhedsanvisninger i dette dokument skal læses, forstås og følges.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Læs alle instruktioner i installationsmanualen, før du installerer eller arbejder på dette UPS-system.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Installer ikke UPS-systemet, før alt byggearbejde er afsluttet, og installationslokalet er rengjort. Hvis der er behov for yderligere byggearbejde i installationslokalet, efter at UPS-systemet er installeret, skal UPS'en slukkes og dækkes med den beskyttelsespose, som den blev leveret i.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
 • Produktet skal installeres i henhold til de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric. Det drejer sig især om de eksterne og interne beskyttelsesanordninger (indgangsafbrydere, batteriafbrydere, kabler, osv.) og miljøkrav. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse krav ikke overholdes.
 • Start ikke UPS-systemet efter, at kablerne er blevet installeret. Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
UPS-systemet skal installeres i henhold til gældende regler. Installer UPS-systemet i henhold til:
 • IEC 60364 (herunder 60364-4-41 – beskyttelse mod elektrisk stød, 60364-4-42 – beskyttelse mod termisk påvirkning og 60364-4-43 – beskyttelse mod overstrøm), eller
 • NEC NFPA 70 eller
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1)
afhængigt af de gældende standarder i dit lokalområde.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Installer UPS-systemet i et temperaturkontrolleret indendørs miljø uden strømførende forurening og fugt.
 • UPS-systemet skal installeres på en ikke-brændbar, jævn og solid overflade (f.eks. beton), som kan bære systemets vægt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
UPS-systemet er ikke beregnet til og må derfor ikke installeres i følgende usædvanlige driftsmiljøer:
 • Skadelige dampe
 • Eksplosive støv- eller gasblandinger, ætsende gasser samt lednings- eller strålevarme fra andre kilder
 • Fugt, slidende støv, damp eller i et meget fugtigt miljø
 • Svamp, insekter, skadedyr
 • Saltholdig luft eller urent kølemiddel
 • Forureningsgrader over 2 i henhold til IEC 60664-1
 • Usædvanlige vibrationer, stød eller vipning
 • Direkte sollys, varmekilder eller stærke elektromagnetiske felter
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller udskære huller til kabler eller kabelgennemføring, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore eller udskære huller tæt på UPS-enheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
FARE FOR LYSBUER
Foretag ikke mekaniske ændringer i produktet (herunder at fjerne skabsdele og bore/udskære huller), som ikke er beskrevet i installationsmanualen.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
fare for overophedning
Respekter pladskravene omkring UPS-systemet, og tildæk ikke UPS'ens ventilationsåbninger, når UPS-systemet er i drift.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Slut ikke UPS-udgangen til regenererende belastninger, herunder solcellesystemer og regenerative frekvensomformere.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Elsikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.
 • Anvend passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.
 • Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.
 • Kontrollér, om der er farlig spænding mellem nogen af terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder på UPS-systemet.
 • UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Farlig spænding kan være til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller servicering af UPS-systemet skal du sørge for, at enhederne er SLUKKET, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.
 • Der skal installeres en frakoblingsenhed (som f.eks. et frakoblingsrelæ eller en frakoblingskontakt) for at muliggøre isolering af systemet fra indgående strømkilder i henhold til lokale love og regler. Denne frakoblingsenhed skal være synlig og let tilgængelig.
 • UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj berøringsstrøm/afledningsstrøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelsen ikke er en del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed (tilbagekoblingsbeskyttelse eller en anden enhed, som lever op til kravene i IEC/EN 62040–1 eller UL1778, 5. udgave, afhængigt af hvilken af de to standarder der gælder i dit lokalområde) for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler. Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter de indgående strømforsyninger svigter og skal være klassificeret i henhold til specifikationerne.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et IT-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Udfør altid korrekt aflåsning og/eller afmærkning, før du begynder at arbejde på UPS'en.
 • En UPS med autostart aktiveret genstarter automatisk, når hovedforsyningen vender tilbage.
 • Hvis autostart er aktiveret på UPS'en, skal der sættes en mærkat på UPS'en for at advare om denne funktion.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Tilføj nedenstående mærkat på UPS'en, hvis autostart er aktiveret:

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Autostart er aktiveret. UPS'en genstarter automatisk, når hovedforsyningen vender tilbage.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt kan forårsage en jævnstrøm i PE-lederen. Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD) til beskyttelse mod elektrisk stød, må der kun anvendes en RCD af type B på dette produkts forsyningsside.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Batterisikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Batteriafbryderne skal installeres i henhold til de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric.
 • Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets terminaler kobles til eller fra.
 • Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.
 • Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets terminaler kobles til eller fra.
 • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne skal altid udskiftes med det samme antal og den samme type batterier eller batteripakker.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
fare for skade på udstyret
 • Monter batterierne i UPS-systemet, men tilslut ikke batterierne, før UPS-systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem tilslutning af batterierne og opstart af UPS-systemet.
 • På grund af kravene til genopladning må batterierne ikke opbevares i mere end seks måneder. Hvis UPS-systemet forbliver slukket i en lang periode, anbefaler vi, at du tænder UPS-systemet i 24 timer mindst én gang om måneden. Hermed oplades batterierne, og uoprettelige skader undgås.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ENERGY STAR-kvalifikation


Udvalgte modeller er ENERGY STAR®-kvalificerede.
Du kan få flere oplysninger om de enkelt modeller på www.se.com.

Anvendte symboler

Jordsymbol.

Symbol for PE (Protective Earth)/EGC (Equipment Grounding Conductor).

Symbol for jævnstrøm (DC).

Symbol for vekselstrøm (AC).

Symbol for positiv polaritet. Det bruges til at identificere den positive terminal på udstyr, der anvendes med eller genererer jævnstrøm.

Symbol for negativ polaritet. Det bruges til at identificere den negative terminal på udstyr, der anvendes med eller genererer jævnstrøm.

Batterisymbol.

Statisk switch-symbol. Det bruges til at angive switches, der er konstrueret til at tilslutte eller afbryde belastningen til eller fra forsyningen uden bevægelige dele.

Symbol for AC/DC-konverter (ensretter). Det bruges til at identificere en AC/DC-konverter (ensretter) og, i tilfælde af plug-in-enheder, til at identificere de relevante stik.

Symbol for DC/AC-konverter (vekselretter). Det bruges til at identificere en DC/AC-konverter (vekselretter) og, i tilfælde af plug-in-enheder, til at identificere de relevante stik.

Sikringssymbol. Det bruges til at identificere sikringsbokse eller deres placering.

Transformersymbol.

Indgangssymbol. Det bruges til at identificere en indgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem ind- og udgange.

Udgangssymbol. Det bruges til at identificere en udgangsterminal, når det er nødvendigt at skelne mellem ind- og udgange.

Afbrydersymbol. Det bruges til at identificere den afbryder (switch), der beskytter udstyret mod kortslutning eller stor strøm fra lasten. Afbryderen åbner kredsløbene, når strømspændingen når den maksimalt tilladte grænse.

Kredsløbsafbrydersymbol. Det bruges til at identificere den kredsløbsafbryder, der beskytter udstyret mod kortslutning eller stor strøm fra lasten. Afbryderen åbner kredsløbene, når strømspændingen når den maksimalt tilladte grænse.

Symbol for afbryderenhed. Det bruges til at identificere den kredsløbsafbryder eller switch, der beskytter udstyret mod kortslutning eller stor strøm fra lasten. Afbryderen åbner kredsløbene, når strømspændingen når den maksimalt tilladte grænse.

Neutralsymbol. Det bruges til at identificere nulledere eller deres placering.

Fasestrømledersymbol. Det bruges til at identificere fasestrømledere eller deres placering.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?