990-91111G-011

Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Seuraavat turvallisuusviestit tämän oppaan sivuilla tai laitteissa varoittavat mahdollisista vaaratilanteista tai kiinnittävät käyttäjän huomion tietoihin, jotka selventävät tai helpottavat toimenpiteen suorittamista.

Tämä Vaara- tai Varoitus-turvallisuusviesteissä esiintyvä symboli ilmaisee, että jollei turvallisuusohjeita noudateta, sähkölaite saa aikaan vaaratilanteen, joka aiheuttaa henkilövamman.

Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sen avulla ilmoitetaan vammoja aiheuttavien vaaratilanteiden mahdollisuudesta. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusviestejä loukkaantumisten tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.

VAARA
VAARA ilmaisee vaaratilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VAROITUS ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
HUOMIO ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa vähäisen tai keskivaikean vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS on käytössä ilmoituksissa, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin. Turvallisuushälytyksen symbolia ei käytetä tämäntyyppisessä turvallisuusviestissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Huomaa

Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita. Schneider Electric ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän materiaalin käyttämisestä.

Pätevällä henkilöllä on sähkölaitteiden kokoamiseen, asentamiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ja taidot. Turvallisuuskoulutuksensa perusteella hän osaa myös tunnistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet ja välttää ne.

FCC-lausunto

HUOMAUTUS: Testien mukaan laite noudattaa A-luokan digitaalisten laitteiden rajoituksia FCC-sääntöjen 15. osan mukaisesti. Rajoitusten tarkoituksena on luoda kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään julkisissa ympäristöissä. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Laitteen käyttö asuinalueella voi aiheuttaa häiriöitä. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän pitää korjata häiriö omalla kustannuksellaan.

Mistä tahansa muutoksista, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi seurata käyttäjän laitteen käyttöoikeuden evääminen.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

HUOMAUTUS
Sähkömagneettisen häiriön vaara
Laite on tuoteluokan C2 UPS-tuote. Tuote saattaa aiheuttaa asuinalueella häiriöitä radiolähetyksiin. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Kaikki tämän asiakirjan turvaohjeet on luettava ja ymmärrettävä, ja niitä on noudatettava.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän UPS-järjestelmän asentamista tai sen käyttämistä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Jos asennushuoneessa tarvitaan lisärakennustöitä sen jälkeen, kun UPS on asennettu, sammuta UPS ja peitä UPS suojapussilla, jossa se toimitettiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
 • Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia (paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä vaatimuksia ei noudateta.
 • Älä käynnistä UPS-järjestelmää, kun sen sähköjohdot on kytketty. Käynnistyksen saa suorittaa vain Schneider Electric.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti:
 • IEC 60364 (mukaan lukien 60364-4-41 – suojaus sähköiskua vastaan, 60364-4-42 – suojaus lämpövaikutusta vastaan ja 60364-4-43 – suojaus ylivirtaa vastaan)
 • NEC NFPA 70
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1).
Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Asenna UPS-järjestelmä lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä johtavia aineita tai kosteutta.
 • Asenna UPS-järjestelmä syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
UPS-järjestelmää ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön:
 • vahingolliset höyryt
 • pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai muista lähteistä säteilevä lämpö
 • kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö
 • sienet, hyönteiset, tuholaiset
 • suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine
 • standardin IEC 60664-1 mukainen likaantuneisuusaste yli 2
 • altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille
 • altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VALOKAAREN VAARA
Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien yksikön osien poistot tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä asennusoppaassa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
ylikuumentumisen vaara
Noudata UPS-järjestelmää ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä UPSin tuuletusaukkoja, kun UPS-järjestelmä on käynnissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Älä yhdistä UPS-lähtöä regeneratiivisiin kuormitusjärjestelmiin, mukaan lukien fotosähköiset järjestelmät ja nopeussäätimet.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Sähköturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
 • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
 • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
 • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei olisi kytketty yleiseen syöttävään verkkoon. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys syöttävään verkkoon ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
 • Laitteeseen on asennettava irtikytkentälaite (esimerkiksi virrankatkaisija tai virtakytkin), jotta järjestelmä on mahdollista eristää kaukovirtalähteistä paikallisten säännösten mukaisesti. Irtikytkentälaitteen tulee olla näkyvillä ja helposti käytettävissä.
 • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Akkuturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Automaattiset akkukatkaisimet on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.
 • Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää akkujen lähelle.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Älä altista akkuja tulelle, koska ne voivat räjähtää.
 • Älä avaa, muuta tai vahingoita akkuja. Akusta vuotavat elektrolyytit vahingoittavat ihoa ja silmiä. Ne voivat olla myrkyllisiä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kun vaihdat akkua, käytä aina saman mallityypin ja -numeron akkuja tai akkupaketteja.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
laitevaurion vaara
 • Asenna akut UPS-järjestelmään, mutta älä kytke akkuja ennen kuin UPS-järjestelmä on valmis käynnistymään. Akun yhdistämisestä UPS-järjestelmän virran käynnistymiseen kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia tai kolmea päivää.
 • Akkuja ei saa varastoida yli kuudeksi kuukaudeksi uudelleenlataamisvaatimuksen vuoksi. Jos UPS-järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme virran kytkemistä järjestelmään 24 tunnin ajaksi vähintään kerran kuukaudessa. Tällöin akut latautuvat, mikä estää peruuttamattomat vahingot.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.

Käytetyt kuvakkeet

Maadoitus-/maakuvake

Suojaava maa (PE)-/laitteenmaadoitusjohdin (EGC)-kuvake.

Tasavirran (DC) kuvake.

Vaihtovirran (AC) kuvake.

Positiivisen varauksen kuvake. Käytetään yksilöimään positiiviset liitokset laitteistolla, joka tuottaa tasavirtaa tai jota käytetään tasavirralla.

Negatiivisen varauksen kuvake. Käytetään yksilöimään negatiiviset liitokset laitteistolla, joka tuottaa tasavirtaa tai jota käytetään tasavirralla.

Akun kuvake.

Staattisen kytkimen kuvake. Käytetään osoittamaan kytkimet, jotka ilman liikkuvia osia yhdistävät tai katkaisevat kuormituksen virtalähteeseen tai siitä pois.

Vaihtovirta-tasavirtamuuttajan (tasasuuntaaja) kuvake. Käytetään yksilöimään tasavirtamuuttaja (tasasuuntaaja) sekä pistokelaitteiden kohdalla oikea pistorasia.

Tasavirta-vaihtovirtamuuttajan (vaihtosuuntaaja) kuvake. Käytetään yksilöimään vaihtovirtamuuttaja (vaihtosuuntaaja) sekä pistolaitteiden osalta oikea pistorasia.

Sulakkeen symboli. Käytetään yksilöimään sulakerasiat tai niiden sijainnit.

Muuntajan kuvake.

Tulon kuvake. Käytetään yksilöimään tuloliitin, kun on tarpeen tunnistaa tulot ja lähdöt.

Lähdön kuvake. Käytetään yksilöimään lähtöliitin, kun on tarpeen tunnistaa tulot ja lähdöt.

Erotinkatkaisijan kuvake. Käytetään yksilöimään erottavan laitteen kytkin, mikä suojaa laitteistoa oikosululta tai raskaalta kuormitusvirralta. Se avaa virtapiirit, kun virta ylittää korkeimman sallitun rajan.

Virrankatkaisijan kuvake. Käytetään yksilöimään erottavan laitteen virrankatkaisija, mikä suojaa laitteistoa oikosululta tai raskaalta kuormitusvirralta. Se avaa virtapiirit, kun virta ylittää korkeimman sallitun rajan.

Irtikytkentälaitteen kuvake. Käytetään yksilöimään erottavan laitteen virrankatkaisija tai kytkin, mikä suojaa laitteistoa oikosululta tai raskaalta kuormitusvirralta. Se avaa virtapiirit, kun virta ylittää korkeimman sallitun rajan.

Nollajohtimen kuvake. Käytetään yksilöimään nollajohtimet tai niiden sijainnit.

Vaihejohtimen kuvake. Käytetään yksilöimään vaihejohtimet tai niiden sijainnit.

ENERGY STAR -hyväksyntä


Tietyillä malleilla on ENERGY STAR® -hyväksyntä.
Katso lisätietoja tietystä mallista osoitteesta www.se.com.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?