990-91111G-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับ 440 V Marine Systems

หมายเหตูู: 440 V ใช้ได้กับ UPS รุ่น Marine เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 440 V Marine Systems

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (เมนคู่)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) 374-506
ช่วงความถี่ (Hz) 40-70
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100%
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่มีโมดูลพลังงานแบบ N+1 อินพุทเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเป็น 0.99 ที่โหลด 100% และความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณฮาร์โมนิค (THDI) เป็น <6% ที่โหลดแบบเส้นตรงสมบูรณ์ (สมมาตร)

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 440 V Marine Systems

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) 396-484
ช่วงความถี่ (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)
กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 440 V Marine Systems

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ 150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต ± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

การควบคุมความถี่ (Hz) บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น 2.5
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 440 V Marine Systems

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
  • ต้องตั้งความหน่วงของทริปเป็นศูนย์ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* 80%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% 20%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อก: 384-576 40-48 บล็อก: 480-576 35-48 บล็อก: 420-576 32-48 บล็อก: 384-576 40-48 บล็อก: 480-576
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อก: 436-654 40-48 บล็อก: 545-654 35-48 บล็อก: 477-654 32-48 บล็อก: 436-654 40-48 บล็อก: 545-654
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) 720 สำหรับ 48 บล็อก
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) 32 บล็อก: 307 40 บล็อก: 384 35 บล็อก: 336 32 บล็อก: 307 40 บล็อก: 384
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
กระแสกระเพื่อม < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)
การทดสอบแบตเตอรี่ แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 10 kA

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 440 V Marine Systems

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 150 มม2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บน บัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/PE

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

  • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC PE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
หมายเหตูู: 20-60 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 32 บล็อก 50-100 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 40 บล็อก

ทองแดง

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
อินพุต PE (ตร.มม.2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
นิวทรัล (ตร.มม.) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (ตร.มม.) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

อะลูมิเนียม

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
อินพุต PE (ตร.มม.2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
นิวทรัล (ตร.มม.) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (ตร.มม.) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

การป้องกันแบบระดับสูงที่แนะนำ 440 V Marine Systems

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 1250 A ติดฉลาก 885-92556 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 20-120 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สามตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 150 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สองตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (คงที่) 400 (คงที่) 500 (คงที่) 500 (คงที่) 640 (คงที่) 500 (คงที่)
พิกัด UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (คงที่) 640 (คงที่) 1250 (คงที่) 800 (คงที่) 1250 (คงที่) 1250 (คงที่) ≤6 x In 1250 (คงที่)
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?