990-91141C-037

物理参数

UPS 运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

60-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120-150 kW UPS 400 V

315

1680

640

990

UPS 重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10-50 kW UPS 400 V

210

1485

521

847

60-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120-150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。

UPS 正面视图

本页的QR代码

这有帮助吗?