990-91141D-037

物理参数

UPS 运输重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS 400 V(N+1 功率模块)

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS 400 V(N+1 功率模块)

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V

250

1680

640

990

注: 部分 UPS 型号的功率模块单独发货。

UPS 重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS 400 V(N+1 功率模块)

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS 400 V(N+1 功率模块)

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。

UPS 正面视图

本页的QR代码

这有帮助吗?