990-91141H-022

Beperkte fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie van één jaar

De verstrekte beperkte garantie in deze verklaring van beperkte fabrieksgarantie door Schneider Electric geldt uitsluitend voor producten die u aanschaft voor commercieel of industrieel gebruik voor uw normale bedrijfsvoering.

Garantievoorwaarden

Schneider Electric garandeert dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de datum van inbedrijfstellen wanneer het geautoriseerde servicepersoneel van Schneider Electric het inbedrijfstellen van het product heeft uitgevoerd, en dit binnen de 6 maanden vanaf de datum van de verzending van het product. Deze garantie dekt de herstelling of vervanging van elk defect onderdeel, inclusief arbeid ter plekke en transport. Wanneer het product niet aan de bovenstaande garantiecriteria voldoet, dekt de garantie de herstelling of vervanging van defecte onderdelen, uitsluitend naar eigen goeddunken van Schneider Electric, voor een periode van één jaar na de datum van verzending. Deze garantie dekt het resetten van stroomschakelaars, verlies van koelmiddel, verbruiksproducten of artikelen voor preventief onderhoud niet voor Schneider Electric-koeloplossingen. De oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of vervanging van een defect product of een onderdeel daarvan. Alle onder deze garantie geleverde onderdelen mogen nieuw of door de fabriek gereviseerd zijn.

Niet-overdraagbare garantie

Deze garantie geldt voor de eerste persoon, firma, vereniging, stichting of onderneming (hierin verder "u" of "uw" genoemd) door of voor wie het hierin gespecificeerde Schneider Electric-product is aangeschaft. Deze garantie kan niet worden overgedragen of gehonoreerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schneider Electric.

Toewijzing van garanties

Schneider Electric zal aan u alle garanties toewijzen die door fabrikanten en leveranciers van componenten van het Schneider Electric-product zijn gegeven en die Schneider Electric kan toewijzen. Al deze garanties worden toegewezen “ZOALS ZE ZIJN” en Schneider Electric geeft geen verklaring af met betrekking tot de doeltreffendheid of reikwijdte van dergelijke garanties, neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele zaken waarop dergelijke fabrikanten of leveranciers garantie geven en wijst onder deze garantie geen dekking toe voor dergelijke componenten.

Tekeningen, beschrijvingen

Schneider Electric garandeert voor de garantieperiode en volgens de voorwaarden van de hier beschreven garantie dat het Schneider Electric-product substantieel zal voldoen aan de beschrijvingen in de door Schneider Electric gepubliceerde specificaties of gecertificeerde tekeningen zoals overeengekomen in het contract met Schneider Electric, indien daarop van toepassing (“Specificaties”). Er wordt vanuit gegaan dat de specificaties geen prestatiegarantie vormen en evenmin een garantie van geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitzonderingen

Onder deze garantie is Schneider Electric niet aansprakelijk als na het testen en onderzoeken van het vermeende defect in het product blijkt dat het defect niet aanwezig is, of veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, nalatigheid, onjuiste installatie of testen door de eindgebruiker of derden. Bovendien is Schneider Electric onder de garantie niet aansprakelijk voor niet-geautoriseerde pogingen om verkeerde of ongeschikte elektrische spanning of aansluitingen te herstellen of aan te passen, noch voor ongeschikte werkingsomstandigheden ter plaatse, een corrosieve atmosfeer, herstellingen, installaties of het inbedrijfstellen door personeel dat niet is erkend door Schneider Electric, een verandering van locatie of gebruik, blootstelling aan de elementen, tussenkomsten van Godswege, vuur, diefstal of een installatie die ingaat tegen de aanbevelingen of specificaties van Schneider Electric noch in elk ander geval indien het Schneider Electric-serienummer is gewijzigd, uitgewist of verwijderd of elke andere oorzaak die buiten het bedoelde gebruik valt.

ER BESTAAN GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOLGENS DE WET OF ANDERSZINS, VOOR DE PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST, OF IN VERBAND HIERMEE ZIJN VERKOCHT, ONDERHOUDEN, GEREPAREERD OF GELEVERD. SCHNEIDER ELECTRIC WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TEVREDENHEID MET HET PRODUCT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. SCHNEIDER ELECTRIC ZAL EXPLICIETE GARANTIES NIET UITBREIDEN, INKORTEN OF WIJZIGEN EN ER ZAL GEEN ENKELE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEN UIT DOOR SCHNEIDER ELECTRIC GELEVERDE TECHNISCHE OF ANDERSOORTIGE ADVIEZEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DE PRODUCTEN. DE VOORAFGAANDE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN ZIJN ALS ENIGE VAN KRACHT EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN. DE HIERBOVEN GEGEVEN GARANTIES VORMEN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHNEIDER ELECTRIC EN HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER INDIEN DEZE GARANTIES WORDEN OVERTREDEN. DE GARANTIES VAN SCHNEIDER ELECTRIC GELDEN UITSLUITEND VOOR DE KOPER EN ZIJN NIET GELDIG VOOR DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZAL SCHNEIDER ELECTRIC OF ZIJN FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, DOCHTERONDERNEMINGEN OF WERKNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET ONDERHOUD OF DE INSTALLATIE VAN DE PRODUCTEN, ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF ZULKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE AARD VAN HET DEFECT, DE NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN OF SCHNEIDER ELECTRIC VAN TEVOREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. SCHNEIDER ELECTRIC IS IN HET BIJZONDER NIET AANSPRAKELIJK VOOR EENDER WELKE KOSTEN, ZOALS GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN APPARATUUR, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN APPARATUUR, VERLIES VAN SOFTWARE, VERLIES VAN GEGEVENS, KOST VAN VERVANGENDE APPARATUUR, CLAIMS VAN DERDEN OF ANDERSZINS

GEEN ENKELE VERKOPER, WERKNEMER OF AGENT VAN SCHNEIDER ELECTRIC IS GEMACHTIGD OM DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE UIT TE BREIDEN OF TE WIJZIGEN. DE GARANTIEVOORWAARDEN KUNNEN, VOOR ZOVER TOEGELATEN, UITSLUITEND WORDEN GEWIJZIGD MITS EEN SCHRIFTELIJK VERZOEK AAN EEN SCHNEIDER ELECTRIC-FUNCTIONARIS EN DE JURIDISCHE AFDELING.

Garantieclaims

Klanten met garantieclaims kunnen contact opnemen met het SCHNEIDER ELECTRIC-klantendienstnetwerk via de website van SCHNEIDER ELECTRIC: http://www.schneider-electric.com. Selecteer uw land in het betreffende vervolgkeuzemenu. Open het tabblad Support boven aan de webpagina voor de contactgegevens van de klantenondersteuning in uw regio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?