990-91141D-011

Rajoitettu tehdastakuu

Yhden vuoden tehdastakuu

Tämä Schneider Electricin rajoitettu tehdastakuu koskee ainoastaan tuotteita, jotka yritys ostaa kaupalliseen tai teolliseen käyttöön osana normaalia liiketoimintaa.

Takuuehdot

Schneider Electric takaa, että tuote on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä vuoden ajan tuotteen käynnistämisestä, jos käynnistyksen suorittaa Schneider Electricin valtuuttama huoltohenkilöstö ja se tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa Schneider Electricin tuotteen lähettämisestä. Tämä takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai korvaamisen, asiakkaan tiloissa tapahtuva työ ja matkat mukaan luettuina. Jos tuote ei täytä edellä mainittuja takuukriteereitä, takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai korvaamisen Schneider Electricin harkinnan mukaan yhden vuoden ajan lähetyspäivästä. Schneider Electricin jäähdytysratkaisuissa tämä takuu ei kata virrankatkaisijan palauttamista, jäähdytysaineen menettämistä, kulutustarvikkeita tai ennaltaehkäiseviä huoltotarvikkeita. Viallisen tuotteen tai sen osan korjaaminen tai korvaaminen ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa. Tämän takuun nojalla toimitetut osat voivat olla uusia tai tehtaalla uusiovalmistettuja.

Ei-siirrettävä takuu

Tämä takuu kattaa ensimmäisen henkilön, yrityksen, yhteenliittymän tai yhteisön (johon jatkossa viitataan sanoilla ”Asiakas” tai ”Asiakkaan”), jonka käyttöön tässä asiakirjassa mainittu Schneider Electric -tuote on ostettu. Tämä takuu ei ole siirrettävissä tai osoitettavissa ilman Schneider Electricin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Takuiden osoittaminen

Schneider Electric osoittaa asiakkaalle Schneider Electricin tuotteissa käytettyjen osien valmistajien ja toimittajien myöntämät takuut, jotka ovat siirrettävissä. Tällaiset takuut osoitetaan asiakkaalle ”SELLAISENAAN”, eikä Schneider Electric anna mitään takeita näiden takuiden pätevyydestä tai laajuudesta, ei ota vastuuta näiden valmistajien tai toimittajien takaamista kohteista eikä sisällytä näitä osia tämän takuun piiriin.

Piirustukset, kuvaukset

Schneider Electric takaa takuukauden ajan ja tässä määritettyjen takuuehtojen mukaisesti, että Schneider Electricin tuote vastaa olennaisilta osiltaan Schneider Electricin julkaistujen virallisten teknisten tietojen sisältämiä kuvauksia tai piirustuksia, jotka on hyväksytty ja joista on sopimuksella sovittu Schneider Electricin kanssa, jos sellaisia on (”Tekniset tiedot”). Tekniset tiedot eivät ole suorituskykyä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevia takuita.

Poissulkemiset

Schneider Electric ei ole takuuvelvollinen, jos sen omissa testeissä ja tutkimuksissa käy ilmi, että väitettyä vikaa ei ole tai että vika johtuu loppukäyttäjän tai muun henkilön väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, virheellisestä asennuksesta tai testauksesta. Schneider Electric ei myöskään ole takuuvelvollinen, jos vian on aiheuttanut valtuuttamattoman henkilön suorittama väärän tai riittämättömän sähköjännitteen tai -liitännän korjaus- tai muokkausyritys, soveltumattomat käyttöolot asiakkaan tiloissa, syövyttävä ilma, muun kuin Schneider Electricin määrittämän henkilön suorittama korjaus, asennus tai käynnistäminen, sijainnin tai käytön muuttaminen, altistuminen luonnonvoimille, luonnonkatastrofi, tulipalo, varkaus tai Schneider Electricin ohjeiden tai teknisten tietojen vastainen asennus, tai aina jos Schneider Electricin sarjanumeroa on muutettu tai turmeltu tai jos se on poistettu tai jos vika muuten aiheutuu muusta kuin tarkoitetusta käytöstä.

TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI SIIHEN LIITTYEN MYYDYILLE, HUOLLETUILLE TAI VARUSTETUILLE TUOTTEILLE EI MYÖNNETÄ NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA LAIN PERUSTEELLA TAI MUUTEN. SCHNEIDER ELECTRIC KIISTÄÄ KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTTA, ODOTUSTEN TÄYTTYMISTÄ JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT IMPLISIITTISET TAKUUT. SCHNEIDER ELECTRICIN TARJOAMAT TUOTTEISIIN LIITTYVÄT TEKNISET TAI MUUT OHJEET TAI PALVELUT EIVÄT LAAJENNA TAI SUPISTA SCHNEIDER ELECTRICIN NIMENOMAISIA TAKUITA EIVÄTKÄ VAIKUTA NIIHIN MUUTEN, EIKÄ NIISTÄ AIHEUDU MINKÄÄNLAISIA VELVOITTEITA TAI KORVAUSVASTUITA. EDELLÄ KUVATUT TAKUUT JA KORVAUKSET POISSULKEVAT KAIKKI MUUT TAKUUT JA KORVAUKSET. YLLÄ KUVATUT TAKUUT KÄSITTÄVÄT SCHNEIDER ELECTRICIN YKSINOMAISEN VASTUUN JA KAIKKI OSTAJALLE KUULUVAT KORVAUKSET SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ KYSEISIÄ TAKUITA RIKOTAAN. SCHNEIDER ELECTRICIN TAKUUT KATTAVAT VAIN OSTAJAN EIVÄTKÄ KOLMANSIA OSAPUOLIA.

SCHNEIDER ELECTRIC, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTOKUNNAN JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VELVOLLISIA MAKSAMAAN EPÄSUORIA, ERITYISIÄ, VÄLILLISIÄ TAI RANKAISEVIA VAHINGONKORVAUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ, HUOLLOSTA TAI ASENNUKSESTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO VAHINGONKORVAUKSET SOPIMUKSEEN TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN JA RIIPPUMATTA VIASTA, HUOLIMATTOMUUDESTA TAI OBJEKTIIVISESTA VASTUUSTA TAI SIITÄ, ONKO SCHNEIDER ELECTRICIA AIEMMIN VAROITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, EIKÄ SCHNEIDER ELECTRIC OLE VARSINKAAN VASTUUSSA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA, KUTEN VOITTOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ, LAITTEISTON MENETYKSESTÄ, LAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYDEN MENETYKSESTÄ, OHJELMISTOJEN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, KORVAAVIEN RATKAISUJEN AIHEUTTAMISTA KUSTANNUKSISTA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATEISTA TAI MUUTEN.

SCHNEIDER ELECTRICIN MYYJILLÄ, TYÖNTEKIJÖILLÄ TAI EDUSTAJILLA EI OLE VALTUUKSIA MUUTTAA TÄMÄN TAKUUN EHTOJA TAI TEHDÄ NIIHIN LISÄYKSIÄ. TAKUUEHTOJA VOIDAAN MUOKATA, JOS OLLENKAAN, KIRJALLISELLA ILMOITUKSELLA, JONKA ON ALLEKIRJOITTANUT SCHNEIDER ELECTRICIN TOIMIHENKILÖ JA LAKIOSASTO.

Takuuvaatimukset

Asiakkaat, joilla on ongelmia takuuvaatimusten jättämisessä, voivat ottaa yhteyden SCHNEIDER ELECTRICIN maailmanlaajuiseen asiakastukiverkkoon SCHNEIDER ELECTRICIN verkkosivuston kautta: http://www.schneider-electric.com. Valitse maasi avattavasta maavalikosta. Avaa Tuki-välilehti sivun ylälaidasta nähdäksesi alueesi asiakastuen yhteystiedot.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?