990-91141H-007

Περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση

Εργοστασιακή εγγύηση ενός έτους

Η περιορισμένη εγγύηση που παρέχεται από τη Schneider Electric στην παρούσα Δήλωση περιορισμένης εργοστασιακής εγγύησης ισχύει αποκλειστικά για τα προϊόντα που αγοράζετε για εμπορική ή βιομηχανική χρήση στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.

Όροι εγγύησης

Η Schneider Electric εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα φέρει ελαττώματα στα υλικά ή στην εργασία για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της αρχικής ρύθμισης του προϊόντος, όταν η αρχική ρύθμιση πραγματοποιείται από προσωπικό υπηρεσιών εγκεκριμένο από τη Schneider Electric και λαμβάνει χώρα εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποστολής της Schneider Electric. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας εργασίας και του κόστους ταξιδιού. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί τα ανωτέρω κριτήρια εγγύησης, η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων κατά τη διακριτική ευχέρεια της Schneider Electric για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά τις λύσεις ψύξης της Schneider Electric, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει την επαναφορά του ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος, την απώλεια ψυκτικού υλικού, τα αναλώσιμα ή τα αντικείμενα προληπτικής συντήρησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος αυτού δεν επιφέρει επέκταση της αρχικής περιόδου εγγύησης. Οποιαδήποτε εξαρτήματα παρασχεθούν σύμφωνα με αυτήν την εγγύηση δύναται να είναι καινούργια ή ανακατασκευασμένα στο εργοστάσιο.

Μη μεταβιβάσιμη εγγύηση

Η παρούσα εγγύηση επεκτείνεται στο πρώτο πρόσωπο, εταιρεία, οργάνωση ή επιχείρηση (εφεξής «εσείς» ή «σας») για το οποίο αγοράστηκε το προϊόν της Schneider Electric που ορίζεται στο παρόν έγγραφο. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά ή η ανάθεση της εγγύησης χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της Schneider Electric.

Ανάθεση εγγυήσεων

Η Schneider Electric θα σας αναθέσει εγγυήσεις που δημιουργούνται από κατασκευαστές ή παρόχους εξαρτημάτων του προϊόντος Schneider Electric, και των οποίων η ανάθεση είναι δυνατή. Οι εν λόγω εγγυήσεις ανατίθενται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και η Schneider Electric δεν αντιπροσωπεύει την αποτελεσματικότητα ή το βαθμό των εν λόγω εγγυήσεων, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζητήματα που ενδεχομένως υπόκειται στην εγγύηση των εν λόγω κατασκευαστών ή παρόχων και δεν επεκτείνει καμιάς μορφής κάλυψη στα εν λόγω εξαρτήματα σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση.

Σχέδια, Περιγραφές

Η Schneider Electric εγγυάται για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και βάσει των όρων της εγγύησης που ορίζονται στο παρόν ότι το προϊόν Schneider Electric θα συμμορφωθεί ουσιαστικά με τις περιγραφές που περιλαμβάνονται στις Επίσημες δημοσιευμένες προδιαγραφές της Schneider Electric ή με τα εγκεκριμένα και συμφωνημένα βάσει σύμβασης με τη Schneider Electric σχέδια, αν εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση («Προδιαγραφές»). Αποσαφηνίζεται ότι οι Προδιαγραφές δεν αποτελούν εγγυήσεις απόδοσης, ούτε και εγγυήσεις καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Εξαιρέσεις

Η Schneider Electric δεν θα φέρει ευθύνη σύμφωνα με την εγγύηση σε περίπτωση που, σύμφωνα με τη δοκιμή και την εξέταση αυτής, αποφαίνεται ότι το φερόμενο ως ελάττωμα στο προϊόν δεν υφίσταται ή προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση, αμέλεια, ακατάλληλη εγκατάσταση ή δοκιμή του τελικού χρήστη ή τρίτου μέρους. Επιπρόσθετα, η Schneider Electric δεν θα φέρει ευθύνη σύμφωνα με την εγγύηση για μη εγκεκριμένες απόπειρες επισκευής ή τροποποίησης λανθασμένης ή ανεπαρκούς ηλεκτρικής τάσης ή σύνδεσης, ακατάλληλες επιτόπιες συνθήκες λειτουργίας, διαβρωτική ατμόσφαιρα, για επισκευή, εγκατάσταση, αρχική ρύθμιση από προσωπικό μη εγκεκριμένο από τη Schneider Electric, για αλλαγή θέσης ή χρήσης λειτουργίας, έκθεση σε καιρικές συνθήκες, ανωτέρα βία, πυρκαγιά, κλοπή ή εγκατάσταση που αντιτίθεται στις προτάσεις ή τις προδιαγραφές της Schneider Electric, ή σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη αν ο σειριακός αριθμός Schneider Electric αλλαχθεί, καταστραφεί ή αφαιρεθεί, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του σκοπού της προβλεπόμενης χρήσης.

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΩΛΗΘΕΙ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ή ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ. Η SCHNEIDER ELECTRIC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΓΕΘΥΝΘΟΥΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Ή ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

Η SCHNEIDER ELECTRIC, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΚΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΤΟΥ ΑΝ Η SCHNEIDER ELECTRIC ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η SCHNEIDER ELECTRIC ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΔΑ, ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ή Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΩΛΗΤΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Απαιτήσεις εγγυήσεων

Οι πελάτες με απαιτήσεις επί εγγυήσεων μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο παγκόσμια δίκτυο υποστήριξης πελατών της SCHNEIDER ELECTRIC μέσω της τοποθεσίας Web της SCHNEIDER ELECTRIC: http://www.schneider-electric.com. Επιλέξτε τη χώρα σας από το αναπτυσσόμενο μενού επιλογής χώρας. Ανοίξτε την καρτέλα Υποστήριξη στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας για να προβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη πελατών στην περιοχή σας.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;