990-91141B-032

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตอื่น

แนะนำกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่จาก Schneider Electric สำหรับการอินเตอร์เฟสแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Schneider Electric

ข้อกำหนดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ของผู้ผลิตอื่น

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เลือกทั้งหมดจะต้องมีฟังก์ชันการตัดไฟทันทีพร้อมขดลวดปลดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน หรือขดลวดตัดวงจรชันท์
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเบรกเกอร์แบตเตอรี่มากกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการออกแบบสำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC ของเบรกเกอร์แบตเตอรี่ > แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ปกติ แรงดันไฟฟ้าปกติของการกำหนดลักษณะแบตเตอรี่นั้นถูกกำหนดเป็นแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นที่กำหนดสูงสุด ซึ่งอาจเทียบเท่าแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จสูงสุด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนบล็อกของแบตเตอรี x จำนวนเซลล์ไฟฟ้า x แรงดันไฟฟ้าลอยของเซลล์ ตัวอย่าง: 32 บล็อกของ 6 เซลล์ไฟฟ้า ที่แรงดันไฟฟ้า 2.27 = 435 VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า DC ของเบรกเกอร์แบตเตอรี่ > พิกัดกระแสไฟฟ้าการคายประจุของแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้านี้ถูกควบคุมโดย UPS และต้องรวมการกระแสไฟฟ้าการคายประจุสูงสุด โดยปกติจะเป็นกระแสไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (แรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งานขั้นต่ำสุด หรือในสภาวะการโอเวอร์โหลด หรือรวมกัน)
DC landing จำเป็นต้องมี DC landing สองชุดสำหรับสายไฟ DC
สวิตช์ AUX สำหรับการเฝ้าตรวจสอบ จะต้องติดตั้งสวิตช์ AUX หนึ่งตัวในเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละเครื่อง และเชื่อมต่อกับ UPS UPS สามารถเฝ้าตรวจสอบแบตเตอรี่ได้สูงสุดสองตัว
ความสามารถในการตัดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจร ความสามารถในการตัดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจรจะต้องสูงกว่ากระแสไฟฟ้า DC ลัดวงจรของการกำหนดค่าแบตเตอรี่ (ที่มากที่สุด)
กระแสไฟตัดขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่ำสุดที่ต้องใช้ในการตัดวงจรเบรกเกอร์แบตเตอรี่จะต้องตรงกับการกำหนดค่าแบตเตอรี่ (ที่น้อยที่สุด) เพื่อให้แบตเตอรี่ถูกตัดในกรณีที่เกิดการลัดวงจร จนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการจัดระเบียบสายเคเบิลแบตเตอรี่

หมายเหตูู: สำหรับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตรายอื่น ให้ใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งาน UPS เท่านั้น
หมายเหตูู: หากแบตเตอรี่สำรองตั้งอยู่ในระยะไกล การจัดระเบียบสายเคเบิลเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดการตกลงของแรงดันไฟฟ้าและความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ระยะระหว่างแบตเตอรี่สำรองและ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. (656 ฟุต) ติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
หมายเหตูู: เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านล่าง และใช้ส่วนรองรับถาดที่เป็นโลหะแบบต่อสายดิน
ความยาวสายเคเบิล
<30 ม. ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ แนะนำ
31–75 ม. ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ
76–150 ม. ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ
151–200 ม. ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ แนะนำ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?