990-91141F-032

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ

แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 1.6 ถึง 1.75 ต่อเซล โดยขึ้นกับอัตราการปล่อยประจุ

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?