990-91141D-032

รายการรุ่น

โมเดล UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS20KHS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS30KHS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS40KHS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS50KHS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS60KHS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS80KHS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS100KHS)

 • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS120KHS)

 • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก, start-up 5x8 (GVSUPS150KHS)

โมเดล UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอกพร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS20KRHS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS30KRHS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS40KRHS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS50KRHS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS60KRHS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS80KRHS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V พร้อมโมดูลไฟฟ้า N+1 สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก start-up 5x8 (GVSUPS100KRHS)

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?