990-91141C-032

ทางกายภาพ

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่ง UPS

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS 10-50 kW 400 V

235

1680

640

990

UPS 60-100 kW 400 V

275

1680

640

990

UPS 120-150 kW 400 V

315

1680

640

990

น้ำหนักและขนาดของ UPS

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS 10-50 kW 400 V

210

1485

521

847

UPS 60-100 kW 400 V

250

1485

521

847

UPS 120-150 kW 400 V

290

1485

521

847

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?