990-91141J-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
แรงดันไฟฟ้า (V) 380/400/415
การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออินพุตในระบบเมนเดี่ยว: สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE
การเชื่อมต่ออินพุตในระบบเมนคู่สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE* *
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
ช่วงความถี่ (Hz) 40-70
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/91

116/110/106

154/146/141

185/183/176

231/220/212

281/278/274

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

40/38/37

60/57/55

79/75/73

93/93/91

119/113/109

158/148/145

185/184/180

238/226/218

278/278/274

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100%
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับ 'การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำ 400 V'
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่มีโมดูลพลังงานแบบ N+1 อินพุทเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเป็น 0.99 ที่โหลด 100% และความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณฮาร์โมนิค (THDI) เป็น <6% ที่โหลดแบบเส้นตรงสมบูรณ์ (สมมาตร)

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
แรงดันไฟฟ้า (V) 380/400/415
การเชื่อมต่อ สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
ช่วงความถี่ (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)
กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

32/30/29

47/45/43

62/59/57

78/74/71

94/88/85

125/119/114

156/148/143

187/178/172

234/223/215

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 271/250/241 263/250/241 263/250/241
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับ 'การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำ 400 V'
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
แรงดันไฟฟ้า (V) 380/400/415
การเชื่อมต่อ สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ 150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต ± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด * ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับ 'การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำ 400 V'
อัตราการลัดวงจรสูงสุด * 65 kA RMS

ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน การทนกระแสลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่สามารถบายพาสได้)
การควบคุมความถี่ (Hz) บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น 2.5
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
 • การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
 • ต้องตั้งความหน่วงของทริปเป็นศูนย์ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* 80%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% 20%*
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) 32-48 ก้อน: 384-576 40-48 ก้อน: 480-576 35-48 ก้อน: 420-576 32-48 ก้อน: 384-576 40-48 ก้อน: 480-576
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) 32-48 ก้อน: 436-654 40-48 ก้อน: 545-654 35-48 ก้อน: 477-654 32-48 ก้อน: 436-654 40-48 ก้อน: 545-654
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) 720 สำหรับ 48 ก้อน
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) 32 ก้อน: 307 40 ก้อน: 384 35 ก้อน: 336 32 ก้อน: 307 40 ก้อน: 384
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) * 54 81 109 109 130 174 218 261 326
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
กระแสกระเพื่อม < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)
การทดสอบแบตเตอรี่ แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 10 kA
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ขนาด 60 กิโลวัตต์พร้อมโมดูลพลังงาน N+1 ปริมาณก้อนแบตเตอรี่ที่รองรับคือ 32-48 ก้อน

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส II) ต้องติดตั้ง UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ OVCII เท่านั้น
 • หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII
 • SPD ต้องมีตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า SPD ใช้งานได้หรือไม่ทำงานอีกต่อไปตามการออกแบบ ตัวบ่งชี้สถานะอาจเป็นภาพและ/หรือเสียง และ/หรืออาจมีความสามารถในการส่งสัญญาณระยะไกลและ/หรือหน้าสัมผัสเอาต์พุต ตามมาตรฐาน IEC 62040-1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

คลาส ประเภท 2
แรงดันไฟฟ้า (Ur) 230/400 V, 277/480 V
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (ขึ้น) < 2.5 kV
พิกัดการลัดวงจร (Isccr)* ตามระดับการติดตั้งที่คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบสายดิน* TN-S, TT, IT, TN-C
เสา 3P/4P ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการต่อสายดิน
มาตรฐาน IEC 61643-11 / UL 1449
การตรวจสอบ ใช่

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 150 มม2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บน บัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/PE

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

 • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

 • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

 • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150HS) ต้องใช้ขนาดสายเคเบิลสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC PE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
หมายเหตูู: 20-40 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 32 บล็อก 50-100 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 40 บล็อก

ทองแดง

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
อินพุต PE (ตร.มม.2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
นิวทรัล (ตร.มม.) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (ตร.มม.) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

อะลูมิเนียม

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
อินพุต PE (ตร.มม.2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
นิวทรัล (ตร.มม.) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (ตร.มม.) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

การป้องกันแบบระดับสูงที่แนะนำ 400V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
 • สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 1250 A ติดฉลาก 885-92556 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
 • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 20-120 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สามตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
 • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 150 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สองตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เฉพาะเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ 3 ขั้วที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง สำหรับประเทศที่คำสั่งในท้องถิ่นระว่าให้ต้องใช้เบรกเกอร์แบบ 4 ขั้วในทุกตำแหน่ง ข้อมูลอ้างอิงที่ระบุไว้สำหรับเบรกเกอร์จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสั่งซื้อเบรกเกอร์
หมายเหตูู: สำหรับเบรกเกอร์ 4 ขาในบายพาสและถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่อาจเกิดขึ้นได้
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150HS) ต้องใช้ขนาดการปกป้องไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
ประกาศ
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD-B) ถูกนำมาใช้ต้นน้ำเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์ RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งอาจสูงถึง 91 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดกระแสเกิน (และการตั้งค่า) ต้องมีขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน 0.2 วินาทีสำหรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินที่คาดไว้ขั้นต่ำที่คำนวณหรือวัดที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับเบรกเกอร์ที่แนะนำ (และการตั้งค่า) จากตารางด้านล่าง

การป้องกันต้นทางที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC

IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
ประเภทเบรกเกอร์ NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (คงที่) 400 (คงที่) 500 (คงที่) 500 (คงที่) 640 (คงที่) 500 (คงที่)
พิกัด UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
IkPh-PE (kA) 0.8 0.7 1.5 0.8 1.6 1.5 2 1.6
ประเภทเบรกเกอร์ NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (คงที่) 640 (คงที่) 1250 (คงที่) 800 (คงที่) 1250 (คงที่) 1250 (คงที่) ≤6 x In 1250 (คงที่)
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
IkPh-PE (kA) 2.5 2 3 2.5
ประเภทเบรกเกอร์ NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  แบตเตอรี่
ประเภทเบรกเกอร์ ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?