990-91216D-032

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตูู: อัตราการลัดวงจรสูงสุด: 10 kA RMS แบบสมมาตร

สำหรับระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 120 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (250 A):

 • ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 95 kVA

 • ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 100 kVA

สำหรับระบบขนาน 2+0 สำหรับความจุ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 240 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (500 A):

 • ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 190 kVA

 • ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 200 kVA

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ Galaxy VS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 35 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 16 mm2 สำหรับ GVSBPAR10K30H
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 70 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 25 mm2 สำหรับ GVSBPAR40K50H
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 185 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 50 mm2 สำหรับ GVSBPAR60K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

 • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

 • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

 • วิธีการติดตั้ง C

ขนาด PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC ไม่แนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมสำหรับอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C

หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดหวังว่าไม่มีหรือมีกระแสฮาร์โมนิกน้อย สามารถใช้สายตัวนำนิวทรัลขนาดเท่าสายตัวนำเฟสได้

ทองแดง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

อินพุต N (มม.2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

อินพุต UPS (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

เอาต์พุต UPS (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (มม.2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

โหลด (มม.2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

โหลด PE (มม.2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

โหลด N (มม.2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

ทองแดง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

อินพุต PE (ตร.มม.2)

50

70

95

120

25

25

35

50

อินพุต N (มม.2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

อินพุต UPS (มม.2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

เอาต์พุต UPS (มม.2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (มม.2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (มม.2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

โหลด (มม.2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

โหลด PE (มม.2)

50

70

95

95

16

25

35

50

โหลด N (มม.2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

อะลูมิเนียม

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6 25 NA 6 6 NA

70

NA

25

NA

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

อินพุต N (มม.2)

2 x 16 2 x 16 NA 6 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

อินพุต UPS (มม.2)

6 6 NA 6 6 NA

25

NA

25

NA

เอาต์พุต UPS (มม.2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS PE (มม.2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS N (มม.2)

6 16 NA 6 16 NA

2 x 16

NA

2 x 16

NA

โหลด (มม.2)

6 16 NA 6 6 NA

70

NA

16

NA

โหลด PE (มม.2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

โหลด N (มม.2)

16 2 x 16 NA 6 2 x 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

อะลูมิเนียม

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

150

185

2 x 120 

NA

50

70

95

NA

อินพุต PE (ตร.มม.2)

95

95

150

NA

25

70

50

NA

อินพุต N (มม.2)

185

2 x 120

3 x 150

NA

70

150

185

NA

อินพุต UPS (มม.2)

50

2 x 35

2 x 50

NA

50

2 x 35

2 x 50

NA

เอาต์พุต UPS (มม.2)

50

2 x 35

2 x 35

NA

50

2 x 35

2 x 35

NA

UPS PE (มม.2)

25

35

50

NA

25

35

50

NA

UPS N (มม.2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

โหลด (มม.2)

120

185

2 x 120

NA

50

70

95

NA

โหลด PE (มม.2)

70

95

120

NA

25

35

50

NA

โหลด N (มม.2)

185

2 x 120

 4 x 95

NA

70

150

185

NA

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำสำหรับ Galaxy VS

หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย

อินพุต

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (คงที่) 640 (คงที่) 1250 (คงที่) 300 (คงที่) 500 (คงที่)

อินพุต

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (คงที่) 5-10 x In 640 (คงที่) 800 (คงที่)

อินพุต

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0.94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1.5-10 1250 (คงที่) 5-10 x In

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุต/บายพาสและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 70 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/บายพาส/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 25 mm2 สำหรับ GVSBPAR40K50H
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุต/บายพาสและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 185 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/บายพาส/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 50 mm2 สำหรับ GVSBPAR60K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

 • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

 • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

 • วิธีการติดตั้ง C

ขนาด PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC ไม่แนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมสำหรับอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C

หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดหวังว่าไม่มีหรือมีกระแสฮาร์โมนิกน้อย สามารถใช้สายตัวนำนิวทรัลขนาดเท่าสายตัวนำเฟสได้

Easy UPS 3S – ระบบ UPS 3:1

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
ระบบเมนเดี่ยว เฟสอินพุต (ตร.มม.)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

อินพุต N (มม.2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

อินพุต PE (ตร.มม.2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

ระบบเมนคู่ เฟสบายพาส (ตร.มม.)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

บายพาส N (มม.2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

บายพาส PE (ตร.มม.)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

โหลด (มม.2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

โหลด N (มม.2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

โหลด PE (มม.2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

อินพุต UPS (มม.2)

/บายพาส UPS (มม.2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

เอาต์พุต UPS (มม.2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (มม.2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (มม.2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – ระบบ UPS 3:3

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
ระบบเมนเดี่ยว เฟสอินพุต (ตร.มม.)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

อินพุต N (มม.2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

อินพุต PE (ตร.มม.2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

ระบบเมนคู่ เฟสบายพาส (ตร.มม.)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

บายพาส N (มม.2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

บายพาส PE (ตร.มม.)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

โหลด (มม.2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

โหลด N (มม.2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

โหลด PE (มม.2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

อินพุต UPS (มม.2)

/บายพาส UPS (มม.2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

เอาต์พุต UPS (มม.2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (มม.2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (มม.2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – ระบบ UPS 3:3

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
ระบบเมนเดี่ยว เฟสอินพุต (ตร.มม.)

95

120

35

50

อินพุต N (มม.2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

อินพุต PE (ตร.มม.2)

50

70

16

25

ระบบเมนคู่ เฟสบายพาส (ตร.มม.)

95

120

35

50

บายพาส N (มม.2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

บายพาส PE (ตร.มม.)

50

70

16

25

โหลด (มม.2)

95

120

25

50

โหลด N (มม.2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

โหลด PE (มม.2)

50

70

16

25

อินพุต UPS (มม.2)

/บายพาส UPS (มม.2)

35

50

35

50

เอาต์พุต UPS (มม.2)

25

50

25

50

UPS N (มม.2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (มม.2)

16

25

16

25

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

Easy UPS 3S – ระบบ UPS 3:1

อินพุต /บายพาส (สำหรับระบบไฟหลักคู่เท่านั้น)

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
ประเภทเบรกเกอร์

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

คงที่

160

คงที่

คงที่

คงที่

160

250

400

คงที่/100

160

Ir (A)

คงที่/100

144

คงที่

คงที่/80

คงที่/100

144

200

280

คงที่/100

144

Im (A)

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

5~10*In

Io=1.5~10

คงที่

คงที่

Easy UPS 3S – ระบบ UPS 3:3

อินพุต

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
ประเภทเบรกเกอร์

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

คงที่

คงที่

คงที่/80

125

160

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่/80

Ir (A)

คงที่

คงที่

คงที่/80

125

160

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่/80

Im (A)

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

บายพาส (สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น)

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
ประเภทเบรกเกอร์

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

คงที่

คงที่

คงที่/80

100

160

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่/80

Ir (A)

คงที่

คงที่

คงที่/80

100

144

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่/80

Im (A)

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

คงที่

Easy UPS 3M – ระบบ UPS 3:3

อินพุต /บายพาส (สำหรับระบบไฟหลักคู่เท่านั้น)

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
ประเภทเบรกเกอร์

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1.5-10

1.5-10

800 (คงที่)

1250 (คงที่)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. * กว้าง มม. ลึก มม. *
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

น้ำหนักและขนาดของแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ IEC 62040-3: 2011-03 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
สภาพแวดล้อม IEC 62040-4: 2013-04 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 4: ผลทางด้านสภาพแวดล้อม – ข้อกำหนดและการรายงาน
การทำเครื่องหมาย CE
ระบบสายดิน TN-C, TN-S, TT
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน OVCIII
ระดับการป้องกัน I
ระดับมลพิษ 2

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม.  
ระดับการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

แผนภาพแบบสายไฟเดียว

แผนภาพแบบสายไฟเดียว Galaxy VS

UIB1 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 1
UIB2 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 2
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
IMB เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน
UOB1 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 1
UOB2 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 2
BB เบรกเกอร์แบตเตอรี่

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานใช้ในระบบเมนเดี่ยวกับ UPS สองเครื่องแบบขนานสำหรับความจุหรือการทำงานซ้ำ

หมายเหตูู: เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* ใน UPS ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน และเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด

Galaxy VS – ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

แผนภาพแบบสายไฟเดียวสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

หมายเหตูู: MBB ภายใน Easy UPS 3S/3M ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน และ MBB จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด ใช้ Ext เท่านั้น MBB ในแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานสำหรับการดำเนินการบายพาสการซ่อมบำรุง
UIB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุงภายใน
UOB เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า/เบรคเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้าภายนอกสำหรับ UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า/เบรคเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้าภายนอกสำหรับ UPS 2
Ext. MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุงภายนอก
Ext. UOB1 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกภายนอกสำหรับ UPS 1
Ext. UOB2 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกภายนอกสำหรับ UPS 2
BB เบรกเกอร์แบตเตอรี่

Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M – ระบบขนาน – เมนเดี่ยว

Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M – ระบบขนาน – เมนคู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?