990-91216A-032

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตูู: อัตราการลัดวงจรสูงสุด: 10 kA RMS แบบสมมาตร

สำหรับระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 120 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (250 A):

 • ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 95 kVA

 • ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 100 kVA

สำหรับระบบขนาน 2+0 สำหรับความจุ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 240 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (500 A):

 • ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 190 kVA

 • ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 200 kVA

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ

หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย

เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (คงที่) 640 (คงที่) 1250 (คงที่) 300 (คงที่) 500 (คงที่)

เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (คงที่) 5-10 x In 640 (คงที่) 800 (คงที่)

เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

ประเภทเบรกเกอร์

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0.94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1.5-10 1250 (คงที่) 5-10 x In

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 35 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 16 mm2 สำหรับ GVSBPAR10K30H
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 70 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 25 mm2 สำหรับ GVSBPAR40K50H
 • ขนาดสายเคเบิลอินพุตและสายโหลดสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 185 mm2 และขนายสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต UPS สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ คือ 50 mm2 สำหรับ GVSBPAR60K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

 • อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C

 • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

 • วิธีการติดตั้ง C

ขนาด PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC ไม่แนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมสำหรับอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C

ทองแดง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

อินพุต (มม.2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

อินพุต PE (มม.2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

อินพุต N (มม.2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

อินพุต UPS (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

เอาต์พุต UPS (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (มม.2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (มม.2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

โหลด (มม.2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

โหลด PE (มม.2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

โหลด N (มม.2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

ทองแดง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

อินพุต (มม.2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

อินพุต PE (มม.2)

50

70

95

120

25

25

35

50

อินพุต N (มม.2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

อินพุต UPS (มม.2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

เอาต์พุต UPS (มม.2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (มม.2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (มม.2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

โหลด (มม.2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

โหลด PE (มม.2)

50

70

95

95

16

25

35

50

โหลด N (มม.2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

อลูมิเนียม

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

อินพุต (มม.2)

6 25 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

70

ไม่มีข้อมูล

25

ไม่มีข้อมูล

อินพุต PE (มม.2)

6 16 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

35

ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

อินพุต N (มม.2)*

2 x 16 2 x 16 ไม่มีข้อมูล 6 16 ไม่มีข้อมูล

2 x 70

ไม่มีข้อมูล

50

ไม่มีข้อมูล

อินพุต UPS (มม.2)

6 6 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

25

ไม่มีข้อมูล

25

ไม่มีข้อมูล

เอาต์พุต UPS (มม.2)

6 6 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

UPS PE (มม.2)

6 6 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

UPS N (มม.2)*

6 16 ไม่มีข้อมูล 6 16 ไม่มีข้อมูล

2 x 16

ไม่มีข้อมูล

2 x 16

ไม่มีข้อมูล

โหลด (มม.2)

6 16 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

70

ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

โหลด PE (มม.2)

6 16 ไม่มีข้อมูล 6 6 ไม่มีข้อมูล

35

ไม่มีข้อมูล

16

ไม่มีข้อมูล

โหลด N (มม.2)*

16 2 x 16 ไม่มีข้อมูล 6 2 x 16 ไม่มีข้อมูล

2 x 70

ไม่มีข้อมูล

50

ไม่มีข้อมูล

อลูมิเนียม

อ้างอิงเชิงพาณิชย์

GVSBPAR60K120H

ประเภทระบบขนาน

ความจุ (2+0)

การทำงานซ้ำ (1+1)

พิกัดระบบขนาน

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

อินพุต (มม.2)

150

185

2 x 120 

ไม่มีข้อมูล

50

70

95

ไม่มีข้อมูล

อินพุต PE (มม.2)

95

95

150

ไม่มีข้อมูล

25

70

50

ไม่มีข้อมูล

อินพุต N (มม.2)*

185

2 x 120

3 x 150

ไม่มีข้อมูล

70

150

185

ไม่มีข้อมูล

อินพุต UPS (มม.2)

50

2 x 35

2 x 50

ไม่มีข้อมูล

50

2 x 35

2 x 50

ไม่มีข้อมูล

เอาต์พุต UPS (มม.2)

50

2 x 35

2 x 35

ไม่มีข้อมูล

50

2 x 35

2 x 35

ไม่มีข้อมูล

UPS PE (มม.2)

25

35

50

ไม่มีข้อมูล

25

35

50

ไม่มีข้อมูล

UPS N (มม.2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ไม่มีข้อมูล

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ไม่มีข้อมูล

โหลด (มม.2)

120

185

2 x 120

ไม่มีข้อมูล

50

70

95

ไม่มีข้อมูล

โหลด PE (มม.2)

70

95

120

ไม่มีข้อมูล

25

35

50

ไม่มีข้อมูล

โหลด N (มม.2)*

185

2 x 120

 4 x 95

ไม่มีข้อมูล

70

150

185

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm

น้ำหนักและขนาดของแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน

ข้อมูลอ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-3000 ม.  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

แผนภาพแบบสายไฟเดียว

UIB1 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 1
UIB2 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 2
MBB เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง
IMB เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน
UOB1 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 1
UOB2 เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 2
BB เบรกเกอร์แบตเตอรี่

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานใช้ในระบบเมนเดี่ยวกับ UPS สองเครื่องแบบขนานสำหรับความจุหรือการทำงานซ้ำ

หมายเหตูู: เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* ใน UPS ไม่สามารถใช้งานในระบบที่มีแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน และเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB* จะต้องมีการใส่แม่กุญแจไว้ที่ตำแหน่งเปิด
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?