990-91262C-004

De sidste installationstrin

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
 • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Sæt de angivne dæksler på igen (først A og derefter B). Det kan være nødvendigt at frakoble Class 2/SELV-signalkablerne, mens dækslerne sættes på plads. Fastgør Class 2/SELV-signalkablerne til broerne på dækslerne.
 2. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS'en i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke skabet, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 3. Kun ved seismisk forankring: Fastgør det forreste forankringsbeslag på UPS'en og i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø13 mm. Minimumskrav er M12-klassificeret 8,8-hardware.
 4. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
 5. Skub batterimodulerne ind i åbningen. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op. Installer altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylde.
 6. Skub håndtaget på batterimodulerne ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
 7. Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulet.
 8. Sæt batteridækslet tilbage på UPS'en.
 9. Sæt fordøren på igen.
 10. Forbind de to signalkabler fra displayet. Fastgør signalkablerne med kabelbindere i øverste venstre hjørne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?