990-91262C-022

Belangrijke veiligheidsinstructies – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig en bestudeer de apparatuur om ermee vertrouwd te worden voordat u deze probeert te installeren, bedienen of onderhouden. De volgende veiligheidsmeldingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur verschijnen om u te waarschuwen voor mogelijk gevaar of om uw aandacht te vestigen op informatie ter verduidelijking of vereenvoudiging van een procedure.

Wanneer dit symbool naast de veiligheidsmelding Gevaar of Waarschuwing staat, betekent dit dat er elektrisch gevaar bestaat voor persoonlijk wanneer de instructies niet worden opgevolgd.

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentieel gevaar voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsaanwijzingen met dit symbool om de kans op letsel of overlijden te voorkomen

GEVAAR
GEVAAR geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg heeft.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, gering tot matig letsel tot gevolg kan hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
LET OP
LET OP wordt gebruikt voor berichten die niet met fysiek letsel te maken hebben. Het symbool voor veiligheidswaarschuwing wordt niet gebruikt bij dit type veiligheidsmelding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Opmerking

Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit apparaat.

Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en veiligheidstraining heeft gevolgd om de mogelijke gevaren te kunnen herkennen en voorkomen.

Conform IEC 62040-1: "Ononderbroken voedingen (UPS) -- Deel 1: Veiligheidseisen" moet deze apparatuur, inclusief de toegang tot de batterij, worden geïnspecteerd, geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerde persoon.

Een gekwalificeerde persoon is iemand met een relevante opleiding en toepasselijke ervaring om de risico's te herkennen en de gevaren te vermijden die de apparatuur kan veroorzaken (zie IEC 62040-1, sectie 3.102).

FCC-verklaring

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen bieden een redelijke beveiliging tegen schadelijke radiostoring wanneer de apparatuur wordt bediend in een bedrijfsomgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze energie mogelijk uit. Als dit apparaat niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan dit leiden tot storingen in de radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storing, in welk geval de gebruiker de storing op eigen kosten moet verhelpen.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Elektromagnetische compatibiliteit

LET OP
Risico op elektromagnetische storing
Dit is een UPS-product van productcategorie C2. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk aanvullende maatregelen moet nemen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Alle veiligheidsinstructies in dit document moeten gelezen, begrepen en opgevolgd worden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Lees alle instructies in de installatiehandleiding alvorens dit UPS-systeem te installeren of ermee te werken.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Installeer het UPS-systeem niet tot alle constructiewerkzaamheden zijn voltooid en de installatieruimte is gereinigd. Als na de installatie van de UPS nog constructiewerkzaamheden nodig zijn in de installatieruimte, schakelt u de UPS uit en bedekt u het met de beschermende verpakking waarin de UPS is geleverd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
 • Het product moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de specificaties en vereisten zoals die door Schneider Electric zijn gedefinieerd. Deze hebben vooral betrekking op de externe en interne beveiligingen (stroomopwaartse schakelaars, batterijschakelaars, bekabeling, enz.) en omgevingsvereisten. Schneider Electric aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien niet aan deze vereisten is voldaan.
 • Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het systeem niet inbedrijfstellen. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het UPS-systeem moet worden geïnstalleerd conform lokale en nationale voorschriften. Installeer de UPS volgens:
 • IEC 60364 (inclusief 60364-4-41- Bescherming tegen elektrische schokken, 60364-4-42 - Bescherming tegen thermische effecten, en 60364-4-43 - Bescherming tegen overstroom), of
 • NEC NFPA 70, of
 • Canadian Electrical Code (C22.1, deel 1)
afhankelijk van de norm die in uw regio van toepassing is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Installeer het UPS-systeem in een omgeving waar de temperatuur kan worden geregeld en die vrij is van geleidende verontreinigingen en vocht.
 • Installeer het UPS-systeem op een niet-ontvlambaar, egaal en stevig oppervlak (bijv. beton) dat het gewicht van het systeem kan dragen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De UPS is niet ontworpen voor (en mag dus niet worden geïnstalleerd in) ongeschikte omgevingen waarop het volgende van toepassing is:
 • Schadelijke dampen
 • Explosieve mengsels van stof of gassen, corrosieve gassen of geleidings- of stralingswarmte van andere bronnen
 • Vocht, schurend stof, stoom of een extreem vochtige omgeving
 • Schimmels, insecten, ongedierte
 • Zilte lucht of verontreinigd koelmiddel
 • Vervuilingsgraad hoger dan 2 volgens IEC 60664-1
 • Blootstelling aan abnormale trillingen, schokken en kanteling
 • Blootstelling aan direct zonlicht, warmtebronnen of sterke elektromagnetische velden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of leidingen terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans geen gaten dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VLAMBOGEN
Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering van behuizingsonderdelen of boren/uitsnijden van gaten) die niet in de installatiehandleiding worden beschreven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
LET OP
risico op oververhitting
Respecteer de vereisten voor ruimte rond het UPS-systeem en bedek in geen geval de ventilatieopeningen van de UPS wanneer het UPS-systeem in bedrijf is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Sluit de UPS-uitgang niet aan op terugvoedende belastingen, zoals zonnepanelen en frequentieregelaars.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Elektrische veiligheid

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Elektrische apparatuur mag alleen door bevoegde personen worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden.
 • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
 • Schakel het UPS-systeem volledig spanningsloos voordat u werkzaamheden uitvoert aan of in de apparatuur.
 • Controleer op gevaarlijke spanning tussen alle aansluitklemmen, inclusief de beschermingsaarde, voordat u werkzaamheden aan het UPS-systeem uitvoert.
 • De UPS bevat een interne spanningsbron. Mogelijk staat er gevaarlijke spanning, zelfs wanneer niet aangesloten op de netvoeding. Zorg ervoor dat de eenheden UIT staan en dat de netvoeding en batterijen zijn losgekoppeld voordat u het UPS-systeem installeert of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht vijf minuten voordat u de UPS opent totdat de condensatoren zijn ontladen.
 • Een lastscheider (bijv. beveiligingsautomaat of schakelaar) moet geïnstalleerd zijn om isolatie van het systeem van stroomopwaartse voedingsbronnen mogelijk te maken conform lokale regelgeving. Deze lastscheider moet gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn.
 • De UPS moet correct geaard zijn en vanwege de hoge contactstroom/lekstroom moet de aardingsgeleider als eerste worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het standaardontwerp moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd (terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereisten van IEC/EN 62040–1 of UL1778 5th Edition, al naar gelang welke van de twee normen van toepassing is in uw regio) om gevaarlijke netspanning te voorkomen aan de ingangsklemmen van de automaat. Het apparaat moet binnen 15 seconden na uitval van de stroomopwaartse voeding worden geopend en dient volgens de specificaties te zijn gedimensioneerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Wanneer de UPS-ingang is aangesloten via externe schakelaars die bij opening de nulleider onderbreken, of; de terugvoedingsbeveiliging zich buiten de apparatuur bevindt, of; is aangesloten op een elektrisch systeem zonder neutraal (IT-systeem); dan moet door de gebruiker een label worden geplaatst: bij de aansluitklemmen van de UPS-ingang; op alle primaire schakelaars die zich buiten de UPS-ruimte bevinden; op alle externe toegangspunten tussen voorgaande schakelaars en de UPS. Het label moet voorzien zijn van de volgende tekst (of vergelijkbare tekst in een taal die geaccepteerd wordt in het land waarin het UPS-systeem wordt geïnstalleerd):

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de beschermingsaarde.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Volg altijd de juiste lockout/tagout-procedure voordat u werkzaamheden aan de UPS uitvoert.
 • Een UPS waarbij automatisch opstarten is ingeschakeld, wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer de netvoeding weer wordt ingeschakeld.
 • Als automatisch starten is ingeschakeld op de UPS, moet op de UPS een label worden aangebracht als waarschuwing voor deze functionaliteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Breng het onderstaande label aan op de UPS wanneer automatisch starten is ingeschakeld:

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Automatisch starten is ingeschakeld. De UPS wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer de netvoeding weer wordt ingeschakeld.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product kan DC-stroom in de PE-geleider veroorzaken. Als een aardlekschakelaar (RCD) wordt gebruikt voor bescherming tegen elektrische schokken, is alleen een RCD van type B toegestaan aan de voedingszijde van dit product.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Batterijveiligheid

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
 • Batterijschakelaars moeten geïnstalleerd worden in overeenstemming met de specificaties en vereisten zoals die door Schneider Electric zijn gedefinieerd.
 • Onderhoud en reparaties aan batterijen mag alleen worden uitgevoerd door of onder toezicht van bevoegde personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd niet-gekwalificeerde personen uit de buurt van batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Gooi batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.
 • Batterijen niet openen, wijzigen of beschadigen. Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. Dit kan giftig zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
 • Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen.
 • Gebruik geïsoleerd gereedschap.
 • Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen.
 • Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 • Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.
 • Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan de bron van aarding. Contact met elk deel van een geaarde batterij kan elektrische schokken veroorzaken. Het risico op een elektrische schok kan worden verminderd als dergelijke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen zonder een geaarde voedingsbron).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Vervang batterijen altijd door hetzelfde type en aantal batterijen of batterijpakketten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuur
 • Plaats de batterijen in het UPS-systeem. Sluit deze pas aan wanneer het UPS-systeem gereed is voor inschakeling. De periode tussen het aansluiten van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer duren dan 72 uur of 3 dagen.
 • Batterijen mogen niet langer dan zes maanden worden bewaard, omdat ze dan opnieuw moeten worden opgeladen. Als het UPS-systeem voor lange periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Zo worden de batterijen opgeladen en wordt onherstelbare schade vermeden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

ENERGY STAR Kwalificatie


Bepaalde modellen hebben een ENERGY STAR®-kwalificatie.
Ga naar www.se.com voor meer informatie over uw specifieke model.

Gebruikte symbolen

Symbool voor aarding/grond.

Symbool voor beschermingsaarde (PE)/geleider voor apparatuuraarding (EGC).

Symbool voor gelijkstroom (DC).

Symbool voor wisselstroom (AC).

Symbool voor positieve polariteit. Wordt gebruikt om de positieve aansluiting(en) van apparatuur te identificeren die wordt gebruikt met gelijkstroom of deze genereert.

Symbool voor negatieve polariteit. Wordt gebruikt om de negatieve aansluiting(en) van apparatuur te identificeren die wordt gebruikt met gelijkstroom of deze genereert.

Symbool voor batterij.

Symbool voor statische schakelaar. Wordt gebruikt voor de aanduiding van schakelaars die zijn ontworpen om de belasting aan te belastingop of los te koppelen van de voeding zonder de aanwezigheid van bewegende delen.

Symbool voor AC/DC-omzetter (gelijkrichter). Wordt gebruikt om een AC/DC-omzetter (gelijkrichter) en, in het geval van plug-inapparaten, de relevante contacten te identificeren.

Symbool voor DC/AC-omzetter (omvormer). Wordt gebruikt om een DC/AC-omzetter (omvormer) en, in het geval van plug-inapparaten, de relevante contacten te identificeren.

Symbool voor zekering. Wordt gebruikt om zekeringhouders of hun plaats te identificeren.

Symbool voor transformator.

Symbool voor ingang. Wordt gebruikt om een ingangsklem te identificeren wanneer onderscheid moet worden gemaakt tussen ingangen en uitgangen.

Symbool voor uitgang. Wordt gebruikt om een uitgangsklem te identificeren wanneer onderscheid moet worden gemaakt tussen ingangen en uitgangen.

Symbool voor scheidingsschakelaar. Wordt gebruikt om de lastscheider in de vorm van een schakelaar te identificeren die de apparatuur beschermt tegen kortsluit- of overbelastingsstroom. De circuits worden geopend, zodra de stroom zijn maximumgrens overschrijdt.

Symbool voor beveiligingsautomaat. Wordt gebruikt om de lastscheider in de vorm van een automaat te identificeren die de apparatuur beschermt tegen kortsluit- of overbelastingsstroom. De circuits worden geopend, zodra de stroom zijn maximumgrens overschrijdt.

Symbool voor lastscheider. Wordt gebruikt om de lastscheider in de vorm van een automaat of schakelaar te identificeren die de apparatuur beschermt tegen kortsluit- of overbelastingsstroom. De circuits worden geopend, zodra de stroom zijn maximumgrens overschrijdt.

Symbool voor nulleider. Wordt gebruikt om de neutrale geleiders of hun plaats te identificeren.

Symbool voor fasegeleider. Wordt gebruikt om de fasegeleiders of hun plaats te identificeren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?