990-91262B-019

권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

구리 - 1홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M8 x 25mm LCA10-56-L NA NA
8AWG M8 x 25mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M8 x 25mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2AWG M8 x 25mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

구리 - 2홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
6AWG M8 x 25mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3AWG M8 x 25mm
2AWG M8 x 25mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?