990-91317E-004

Begrænset fabriksgaranti

Et års fabriksgaranti

Den begrænsede garanti fra Schneider Electric beskrevet i følgende erklæring om begrænset fabriksgaranti gælder kun for produkter, du har købt til kommerciel eller industriel brug i forbindelse med almindelig virksomhedsdrift.

Garantibetingelser

Schneider Electric garanterer, at produktet er fri for materiale- og fabrikationsfejl i ét år fra produktets opstartsdato, hvis produktopstarten udføres af Schneider Electric-autoriseret personale inden for seks måneder fra Schneider Electrics forsendelsesdato. Denne garanti dækker reparation eller udskiftning af alle defekte dele inklusive lokalt udført arbejde og rejseomkostninger. Hvis produktet ikke opfylder føromtalte garantikriterier, dækker garantien kun reparation eller udskiftning af defekte dele i henhold til Schneider Electrics skønsmæssige vurdering i ét år fra forsendelsesdatoen. Denne garanti dækker ikke nulstilling af kredsløbsafbrydere, tab af kølemiddel og forbrugsartikler eller præventive vedligeholdelseselementer for Schneider Electrics køleløsninger. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller en del deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Alle dele, som leveres i henhold til denne garanti, er nyproducerede eller renoverede på fabrikken.

Garantien kan ikke overdrages

Garantien ydes til den person, det firma, den forening eller den erhvervsvirksomhed (benævnes heri "du" eller "dit"), som først købte det heri nævnte Schneider Electric-produkt. Garantien kan hverken overdrages eller tildeles uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Tildeling af garantier

Du tildeles af Schneider Electric enhver garanti, som kan tildeles, fra producenter og underleverandører af Schneider Electric-produktets komponenter. Disse garantier tildeles, "SOM DE ER OG FOREFINDES", og Schneider Electric giver ingen erklæringer med hensyn til disse garantiers virkning eller dækning, påtager sig intet ansvar for anliggender, som producenter eller leverandører har ansvaret for, og giver ingen garantidækning af sådanne komponenter.

Tegninger, beskrivelser

I den fastlagte garantiperiode garanterer Schneider Electric i henhold til nærværende garantibetingelser, at Schneider Electric-produktet grundlæggende vil være i overensstemmelse med beskrivelsen i Schneider Electrics officielle specifikationer (Schneider Electric Official Published Specifications) eller de eventuelle tegninger, som er autoriseret og godkendt pr. kontrakt med Schneider Electric ("specifikationer"). Der gøres opmærksom på, at specifikationerne ikke udgør nogen garanti for ydeevnen eller for, at produktet egner sig til et bestemt formål.

Undtagelser

Schneider Electric fratages sit ansvar i henhold til garantien, hvis Schneider Electrics test og undersøgelser afslører, at produktets påståede defekt ikke eksisterer eller er forårsaget af slutbrugers eller tredjeparts misbrug, uagtsomhed, forkerte installation eller test. Endvidere fratages Schneider Electric sit ansvar i henhold til garantien ved uautoriserede forsøg på reparation eller justering af forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelse, forkerte lokale driftsforhold og korroderende omgivelser, og hvis reparation, installation eller opstart udføres af personale, der ikke er anvist af Schneider Electric, eller hvis placeringen eller den driftsmæssige anvendelse ændres, produktet udsættes for vind og vejr, force majeure, ildebrand og tyveri, eller hvis installationen ikke er i overensstemmelse med Schneider Electrics anbefalinger og specifikationer, og under alle omstændigheder hvis Schneider Electric-serienummeret er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller af en hvilken som helst anden årsag, som går ud over den tilsigtede anvendelse.

DER YDES INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER PÅ ANDEN VIS FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, BETJENES ELLER UDSTYRES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. SCHNEIDER ELECTRIC FRASIGER SIG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE FUNKTION ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SCHNEIDER ELECTRICS UDTRYKTE GARANTIER KAN HVERKEN UDVIDES, INDSKRÆNKES ELLER PÅVIRKES AF SCHNEIDER ELECTRICS FREMFØRELSE AF TEKNISK ELLER ANDEN RÅDGIVNING ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTET, LIGESOM DER IKKE KAN PÅLÆGGES YDERLIGERE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR AF SAMME ÅRSAGER. OVENSTÅENDE GARANTIER OG BEFØJELSER ER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG RETSMIDLER. OVENSTÅENDE GARANTIER UDGØR SCHNEIDER ELECTRICS ENESTE GARANTIFORPLIGTELSE OG KØBERS ENESTE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED BRUD PÅ DISSE GARANTIER. SCHNEIDER ELECTRICS GARANTIER GÆLDER KUN FOR KØBER OG KAN PÅ INGEN MÅDE UDSTRÆKKES TIL EN TREDJEPART.

SCHNEIDER ELECTRIC, DETS FUNKTIONÆRER, LEDERE, DATTERSELSKABER OG ANSATTE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SPECIEL ELLER STRAFBAR SKADE ELLER FØLGESKADE, SOM SKYLDES BRUG, BETJENING ELLER INSTALLATION AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER SKER I OVERENSSTEMMELSE MED KONTRAKTEN ELLER SOM SKADEVOLDENDE HANDLING, OG UANSET OM DER TILFALDER SKYLD, UAGTSOMHED ELLER OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER OM SCHNEIDER ELECTRIC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER; SÆRLIGT KAN SCHNEIDER ELECTRIC IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR OMKOSTNINGER, HERUNDER TAB AF OVERSKUD ELLER INDTÆGTER, TAB AF UDSTYR, TAB AF UDSTYRS ANVENDELIGHED, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDSKIFTNINGSOMKOSTNINGER, TREDJEPARTS ERSTATNINGSKRAV MED VIDERE.

INGEN AF SCHNEIDER ELECTRICS SÆLGERE, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER ER AUTORISEREDE TIL AT KUNNE UDVIDE ELLER MODIFICERE GARANTIENS BETINGELSER. HVIS GARANTIBETINGELSER OVERHOVEDET KAN MODIFICERES, KAN DET KUN SKE SKRIFTLIGT MED UNDERSKRIFT AF EN SCHNEIDER ELECTRIC-FUNKTIONÆR OG DEN JURIDISKE AFDELING.

Garantikrav

Kunder kan rette garantikrav til SCHNEIDER ELECTRICS globale kundeservicenetværk via SCHNEIDER ELECTRICS websted: http://www.schneider-electric.com. Vælg land i rullemenuen med lande. På fanen Support øverst på websiden finder du kontaktoplysninger til kundeservice i dit område.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?