990-91317E-023

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Følgende sikkerhetsmeldinger kan forekomme i denne veiledningen eller på utstyret for å advare om potensielle farer eller formidle informasjon som forenkler eller forklarer en prosedyre.

Når dette symbolet legges til i en sikkerhetsmelding om «Fare» eller «Advarsel», angir det at det finnes en elektrisk fare som kan føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall.

FARE
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
LES DETTE brukes for å fokusere på praksis som ikke er relatert til personskader. Symbolet for sikkerhetsvarsler skal ikke brukes sammen med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Merk:

Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kunne oppdage og unngå farene som er involvert.

Per IEC 62040-1: «Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: Safety Requirements», må dette utstyret, inkludert tilgang til batteri, inspiseres, installeres og vedlikeholdes av en faglært person.

Denne faglærte personen er en person med relevant utdannelse og erfaring, som gjør at vedkommende kan forstå risiko og unngå farer som kan oppstå på grunn av utstyret (ref. IEC 62040, seksjon 3.102).

Elektromagnetisk kompatibilitet

LES DETTE
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Sikkerhetstiltak

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
 • Dette produktet må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric. Det vedrører spesielt eksterne og interne beskyttelser (oppstrøms kretsbrytere, batteristrømbrytere, kabling osv.) og miljøkrav. Schneider Electric påtar seg intet ansvar dersom disse kravene ikke respekteres.
 • Start ikke systemet etter at UPS-systemet har blitt elektrisk kablet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
UPS-systemet må installeres i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Installer UPS i henhold til:
 • IEC 60364 (inkludert 60364-4-41 – beskyttelse mot elektrisk støt, 60364-4-42 – beskyttelse mot varmevirkning, og 60364-4-43 – beskyttelse mot overstrøm), eller
 • NEC NFPA 70
avhengig av hvilken av standardene som gjelder for ditt lokale område.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Installer UPS-systemet i et temperaturkontrollert miljø, fritt for strømførende forurensning og luftfuktighet.
 • Installer UPS-systemet på en brannsikker, jevn og solid overflate (f.eks. mur) som tåler vekten av systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
UPS er ikke utviklet for, og må derfor ikke installeres i, følgende uvanlige driftsmiljøer:
 • Skadelige avgasser
 • Eksplosive blandinger av støv og gass, etsende gasser, eller ledende eller strålende varme fra andre kilder
 • Fukt, slipende støv, damp eller i et overdrevent fuktig miljø
 • Sopp, insekter og skadedyr
 • Saltholdig luft eller forurenset kjølemiddel
 • Forurensningsgrad høyere enn 2 i henhold til IEC 60664-1
 • Eksponering for uvanlige vibrasjoner, støt og vipping
 • Eksponering for direkte sollys, varmekilder eller sterke elektromagnetiske felt
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
LES DETTE
FARE for overoppheting
Overhold avstandskravene rundt UPS-systemet og dekk ikke til produktets ventilasjonsåpning når UPS-systemet er i drift.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
LES DETTE
FARE for skade på utstyret
Koble ikke UPS-utgangen til regenerative lastsystemer, inkludert fotovoltaiske anlegg (PV-anlegg) og frekvensomformere.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?