990-91317E-032

การรับประกันจากโรงงานแบบจำกัด

การรับประกันจากโรงงานหนึ่งปี

การรับประกันแบบจำกัดโดย Schneider Electric ในเอกสารเกี่ยวกับการรับประกันจากโรงงานแบบจำกัดนี้ จะมีผลบังคับใช้ได้เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อเพื่อการค้าหรือใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ ตามลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปของคุณเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับประกัน

Schneider Electric รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มีข้อบกพร่องในวัสดุและการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ได้รับการรับรองจาก Schneider Electric และมีการเริ่มใช้งานภายในหกเดือนนับจากวันที่จัดส่งโดย Schneider Electric การรับประกันนี้จะครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่ชำรุดใดๆ ใหม่ รวมถึงค่าแรงและค่าเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของลูกค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การรับประกันที่กำหนดไว้ การรับประกันจะครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบที่ชำรุดใหม่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Schneider Electric แต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่จัดส่ง สำหรับระบบการระบายความร้อนจาก Schneider Electric การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมการรีเซ็ตเบรกเกอร์วงจร รายการที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น รายการที่เสื่อม หรือรายการที่เปลี่ยนเพื่อรักษาสภาพ การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนประกอบที่ชำรุดใหม่ จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม ชิ้นส่วนประกอบใดๆ ที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแทนภายใต้การรับประกันนี้ อาจเป็นชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่มีการปรับแต่งจากโรงงานใหม่

การรับประกันที่ไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์

การรับประกันนี้ครอบคลุมสำหรับบุคคล ห้างร้าน บริษัท หรือองค์กร (ในที่นี้จะใช้คำแทนว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ผู้ซึ่งจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ Schneider Electric ดังที่ระบุไว้เป็นรายแรก การรับประกันนี้จะไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบหมายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Schneider Electric ก่อน

การมอบหมายการรับประกัน

Schneider Electric จะมีการมอบหมายการรับประกันจากผู้ผลิตและผู้จัดหาส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ของ Schneider Electric และเป็นรายการที่มอบหมายได้ให้แก่คุณ การรับประกันดังกล่าวจะมีการมอบหมายในสภาพ “ตามที่เป็นอยู่” และ Schneider Electric จะไม่เป็นผู้แจกแจงขอบข่ายครอบคลุมหรือเนื้อหาภายในการรับประกันดังกล่าว รวมถึงไม่มีความรับผิดชอบต่อรายการใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหารายดังกล่าว และไม่มีการขยายขอบเขตครอบคลุมสำหรับส่วนประกอบใดๆ ที่อยู่ภายใต้การรับประกันดังกล่าว

แบบ, คำอธิบาย

Schneider Electric รับประกันในช่วงระยะเวลารับประกันและภายใต้ข้อกำหนดการรับประกันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ Schneider Electric จะสอดคล้องกับคำอธิบายที่แสดงไว้ในข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของ Schneider Electric หรือแบบวาดที่มีการรับรองใดๆ และเห็นชอบโดย Schneider Electric หากมีให้ใช้งาน (“ข้อมูลจำเพาะ”) เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า ข้อมูลจำเพาะไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพ และไม่มีการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานบางประเภท

ข้อยกเว้น

Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบภายใต้การรับประกันนี้ หากผลการทดสอบและการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ หรือมีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ความประมาท การติดตั้งหรือการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบภายในการรับประกันนี้ หากมีการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือปรับแต่งผิด หรือมีการใช้แรงดันไฟที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเชื่อมต่อเข้ากับสภาวะการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ มีชั้นบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีการซ่อมแซม ติดตั้ง เริ่มเปิดใช้เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้รับการกำหนดมาโดย Schneider Electric การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งหรือการใช้งาน มีการเปิดเครื่องออก ไฟไหม้ ถูกขโมย หรือมีการติดตั้งที่ไม่ขัดกับคำแนะนำหรือข้อมูลจำเพาะจาก Schneider Electric หรือในกรณีใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง ขูดขีด หรือลบหมายเลขเครื่องของ Schneider Electric หรือสาเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์การใช้งาน

ไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยกระบวนการทางกฎหมาย หรือมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้บริการบำรุงรักษา หรือปรับแต่งภายใต้ข้อกลงนี้หรือที่เกี่ยวข้อง Schneider Electric ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยของสินค้า ความพึงพอใจและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ จะไม่มีการขยาย ลด หรือมีผลกระทบต่อการรับประกันโดยชัดแจ้งของ Schneider Electric และไม่มีการรับผิดชอบใดเนื่องจากการให้บริการหรือคำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดย Schneider Electric การรับประกันและการแก้ไขปัญหาจะเป็นส่วนพิเศษและอยู่นอกเหนือจากการรับประกันและการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งหมด การรับประกันดังกล่าวข้างต้นถือว่า Schneider Electric รับผิดแต่เพียงผู้เดียวและการละเมิดการรับประกันดังกล่าวใดๆ โดยผู้สั่งซื้อ การรับประกันของ Schneider Electric จะกำหนดใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้สั่งซื้อ และไม่ครอบคลุมสำหรับบุคคลที่สาม

ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ Schneider Electric เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้บริหาร บริษัทสาขา หรือพนักงาน จะมีความรับผิดชอบร่วมกันในทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ผลที่เกิดตามมา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยการใช้งาน การวริการ หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ ไมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัญญา หรือการละเมิด ความผิดพลาด ความประมาท หรือมีการแจ้ง Schneider Electric ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Schneider Electric จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น สูญเสียกำไรหรือรายได้ สูญเสียอุปกรณ์ สูญเสียการใช้งานอุปกรณ์ สูญเสียซอฟต์แวร์ ข้อมูล ค่าใช้จ่าย ข้อร้องเรียนจากบุคคลที่สาม หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

จะไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่าย พนักงาน หรือตัวแทนของ Schneider Electric ทำการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของการรับประกันนี้ อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดของการรับประกันนี้ เฉพาะเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ Schneider Electric หรือฝ่ายกฎหมายเท่านั้น

การขอรับการประกัน

หากลูกค้ามีปัญหาในการขอรับการประกัน สามารถเข้าไปที่เครือข่ายฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกของ Schneider Electric ผ่านเว็บไซต์ของ Schneider Electric: http://www.schneider-electric.com เลือกประเทศของคุณจากเมนูตัวเลือกประเทศแบบดึงลง เปิดแท็บ สนับสนุน ที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บเพจเพื่อรับข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคของคุณ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?