990-91141E-037

400 V 标准电池柜的运行时间

所列电池运行时间均为分钟(100% 负载)。 电池运行时间为基于电池制造商数据的估算值,运行条件为 25°C。

请注意,并非所有电池解决方案都适用于所有 UPS 额定值,原因如下:

  • 特定电池解决方案中的电池块数与特定 UPS 要求不同。

  • 特定电池解决方案可提供的运行时间比特定 UPS 要求少 5 分钟。

  • 特定电池解决方案中的电池断路器额定值与 UPS 额定值不匹配。

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7D 40.5 35.0 31.0 24.5 21.0 18.5 16.5 14.5 12.5
GVSCBC7E 48.0 41.5 36.5 29.0 25.0 22.0 20.0 17.5 15.0
GVSCBC7C* 60.5 52.5 46.5 37.0 32.0 28.5 26.0 22.5 19.5
GVSCBC10A2 88.0 77.0 67.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B2 135 115 100 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0
2 x GVSCBC7D 92.0 80.5 71.5 57.5 50.0 44.0 40.5 35.0 31.0
2 x GVSCBC7D 105 95.0 84.0 68.0 59.0 52.0 48.0 41.5 36.5
2 x GVSCBC7C* 135 115 105 85.0 74.0 65.5 60.5 52.5 46.5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96.0 89.0 77.0 68.0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
UPS 额定功率 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7D 12.5 10.5 9.0 9.6 8.0 6.8 6.1 NA NA NA NA NA
GVSCBC7E 15.0 12.5 11.0 11.5 9.9 8.4 7.6 6.3 5.2 5.2 NA NA
GVSCBC7C* 19.5 17.0 14.5 15.5 13.0 11.5 10.5 8.9 7.6 7.6 6.3 5.3
GVSCBC10A2 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B2 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
2 x GVSCBC7D 31.0 26.5 23.0 24.5 21.0 18.5 16.5 14.0 12.5 12.5 10.5 8.9
2 x GVSCBC7D 36.5 31.5 27.5 29.0 25.0 22.0 20.0 17.0 15.0 15.0 12.5 11.0
2 x GVSCBC7C* 46.5 40.0 35.5 37.0 32.0 28.5 26.0 22.5 19.5 19.5 17.0 14.5
2 x GVSCBC10A2 68.0 58.5 51.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B2 100 91.0 80.0 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0 45.0 38.5 33.5
UPS 额定功率 120 kW 150 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 NA NA
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
2 x GVSCBC7D 9.6 8.0 6.8 6.8 5.5 NA
2 x GVSCBC7E 11.5 9.9 8.4 8.4 7.0 5.9
2 x GVSCBC7C* 15.5 13.0 11.5 11.5 9.7 8.4
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
本页的QR代码

这有帮助吗?