990-91317E-032

ประสิทธิภาพ 400 V

UPS 400 V

20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

93.7%

94.0%

93.6%

95.4%

95.4%

95.5%

โหลด 50%

95.7%

95.9%

95.7%

97.6%

97.5%

97.6%

โหลด 75%

96.4%

96.6%

96.4%

98.2%

98.2%

98.2%

โหลด 100%

96.7%

96.9%

96.7%

98.5%

98.5%

98.5%

20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95.4%

95.3%

95.3%

93.2%

93.1%

93.0%

โหลด 50%

97.5%

97.5%

97.5%

95.4%

95.3%

95.3%

โหลด 75%

98.2%

98.2%

98.2%

96.2%

96.1%

96.0%

โหลด 100%

98.5%

98.5%

98.5%

96.6%

96.5%

96.4%

30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

92.5%

92.5%

92.4%

96.3%

96.3%

96.3%

โหลด 50%

95.1%

95.0%

94.9%

97.9%

98.0%

98.0%

โหลด 75%

95.9%

95.9%

95.8%

98.5%

98.5%

98.5%

โหลด 100%

96.4%

96.4%

96.4%

98.8%

98.8%

98.8%

30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

94.8%

94.5%

94.4%

93.4%

93.2%

93.2%

โหลด 50%

97.1%

97.1%

97.1%

95.5%

95.3%

95.2%

โหลด 75%

98.0%

97.9%

97.9%

96.2%

96.0%

96.0%

โหลด 100%

98.4%

98.4%

98.4%

96.5%

96.4%

96.3%

40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

93.9%

93.8%

93.7%

97.2%

97.2%

97.2%

โหลด 50%

95.8%

95.7%

95.7%

98.4%

98.4%

98.4%

โหลด 75%

96.4%

96.4%

96.4%

98.8%

98.8%

98.8%

โหลด 100%

96.7%

96.7%

96.7%

99.0%

99.0%

99.0%

40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96.1%

95.9%

95.9%

94.5%

94.2%

94.2%

โหลด 50%

97.8%

97.8%

97.7%

96.0%

95.8%

95.8%

โหลด 75%

98.4%

98.4%

98.4%

96.5%

96.4%

96.3%

โหลด 100%

98.7%

98.7%

98.7%

96.7%

96.6%

96.6%

50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

94.7%

94.6%

94.5%

97.7%

97.7%

97.7%

โหลด 50%

96.2%

96.1%

96.1%

98.6%

98.6%

98.6%

โหลด 75%

96.6%

96.6%

96.6%

98.9%

98.9%

99.0%

โหลด 100%

96.7%

96.8%

96.9%

99.1%

99.1%

99.1%

50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

96.7%

96.7%

96.6%

95.1%

94.9%

94.8%

โหลด 50%

98.2%

98.1%

98.1%

96.3%

96.2%

96.1%

โหลด 75%

98.6%

98.6%

98.6%

96.7%

96.6%

96.5%

โหลด 100%

98.8%

98.8%

98.8%

96.8%

96.8%

96.8%

60 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95.7%

96.0%

95.7%

98.0%

98.1%

98.1%

โหลด 50%

96.7%

96.6%

96.7%

98.9%

98.9%

98.9%

โหลด 75%

96.7%

96.8%

96.9%

99.1%

99.1%

99.1%

โหลด 100%

96.6%

96.6%

96.8%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97.6%

97.7%

97.6%

95.7%

95.6%

95.5%

โหลด 50%

98.6%

98.6%

98.6%

96.6%

96.5%

96.5%

โหลด 75%

99.0%

98.9%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

โหลด 100%

99.1%

99.0%

99.1%

96.6%

96.6%

96.6%

80 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

95.8%

95.7%

95.4%

98.3%

98.4%

98.4%

โหลด 50%

96.6%

96.7%

96.6%

98.9%

99.0%

99.0%

โหลด 75%

96.7%

96.8%

96.8%

99.1%

99.1%

99.2%

โหลด 100%

96.6%

96.8%

96.8%

99.1%

99.2%

99.2%

80 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

97.8%

97.8%

97.7%

96.2%

96.0%

96.0%

โหลด 50%

98.7%

98.7%

98.7%

96.8%

96.7%

96.7%

โหลด 75%

98.9%

98.9%

98.9%

96.8%

96.7%

96.7%

โหลด 100%

99.0%

99.0%

99.0%

96.6%

96.6%

96.6%

100 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 400 415 400 415
โหลด 25%

96.1%

95.9%

98.6%

98.6%

โหลด 50%

96.8%

96.7%

99.1%

99.1%

โหลด 75%

96.8%

96.8%

99.1%

99.2%

โหลด 100%

96.5%

96.6%

99.1%

99.2%

100 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 400 415 400 415
โหลด 25%

98.1%

98.2%

96.3%

96.3%

โหลด 50%

98.8%

98.8%

96.7%

96.7%

โหลด 75%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

โหลด 100%

99.0%

99.0%

96.4%

96.5%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?