990-91263A-032

เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกันไว้สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

 1. ดัน UPS เข้าที่
 2. ติดตั้งข้อรัดเชื่อมต่อสามตัวไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

 3. ยึดสายสัญญาณ (0W13069 และ 0W13070) จากชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030 ไว้ที่ด้านขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ด้วยสายรัดสายเคเบิลที่ให้มา วางปลายสายไฟไว้ในชั้นบนสุดและล่างสุดของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ชั่วคราว เพื่อไม่ให้สายไฟเสียหายระหว่างการเชื่อมต่อกับ UPS การเชื่อมต่อสายเคเบิลมีอธิบายไว้ใน เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
 4. ยึดสายไฟ DC และสาย PE จากชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030 ไว้ที่ด้านขวาของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ด้วยสายรัดสายเคเบิลที่ให้มา วางปลายสายไฟไว้ในชั้นบนสุดและล่างสุดของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ชั่วคราว เพื่อไม่ให้สายไฟเสียหายระหว่างการเชื่อมต่อกับ UPS การเชื่อมต่อสายเคเบิลมีอธิบายไว้ใน เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW หรือ เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW

  UPS ที่ติดกันสำหรับแบตเตอรี่ภายนอกที่มีพิกัดสูงสุด 50 kW

  UPS ที่ติดกันสำหรับแบตเตอรี่ภายนอกที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW

 5. เรียงตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เข้ากับ UPS ดันตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 จนกว่ารูสำหรับสกรูเชื่อมต่อด้านหน้าเรียงตรงกับรูใน UPS ข้อรัดเชื่อมต่อจะต่อเข้ากับ UPS เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 6. ติดตั้งสกรูเชื่อมต่อสามตัวไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

  ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

 7. ดันฝาครอบขอเกี่ยวลงระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?