990-5912D-032

ยึดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนัง

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
 • ติดตั้งแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนังหรือชั้นที่มีโครงสร้างแข็งแรงและสามารถรองรับนํ้าหนักของอุปกรณ์ได้
 • ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของผนังหรือราง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
 2. วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะเพื่อติดตั้งสี่รูบนผนัง
   

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 3. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้และยึดสลัก
 4. ยึดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?