990-5910E-031

UPS-driftlägen

Normaldrift

Vid normaldrift strömförsörjer UPS:en lasten med konditionerad ström.

Batteridrift

När huvudmatningen bryts, övergår UPS:en till batteridrift och lasten försörjs då med konditionerad ström från likströmskällan.

Begärd statisk bypassdrift

UPS:en kan övergå till begärd statisk bypass efter ett kommando via displayen. Vid begärd statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras övergår UPS:en till normaldrift eller forcerad statisk bypassdrift. Om huvudmatningen bryts under begärd statisk bypassdrift, övergår UPS:en till batteridrift.

Forcerad statisk bypassdrift

UPS:en är i forcerad statisk bypassdrift efter kommando via UPS:en eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:en. Vid forcerad statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i forcerad statisk bypassdrift.

Intern bypassdrift via interna underhållsbrytaren (IMB).

När den interna underhållsbrytaren (IMB) sluts, övergår UPS:en till intern bypassdrift. Lasten försörjs med okonditionerad ström från bypasskällan. Kraftmodulerna, den statiska bypassomkopplarmodulen och kontrollenheten kan servas under intern bypassdrift via den interna underhållsbrytaren (IMB). Den interna underhållsbrytaren (IMB) kan endast användas i singelsystem samt i förenklade 1+1 parallellsystem som saknar extern underhållsbypassbrytare.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i intern bypassdrift.

Extern bypassdrift via underhållsbypassbrytaren (MBB).

När underhållsbypassbrytaren (MBB) sluts i den externa bypasspanelen/-skåpet eller eventuella tredjepartsbrytaren, övergår UPS:en till extern bypassdrift. Lasten försörjs med okonditionerad ström från bypasskällan. Alla delar av UPS:en kan servas och ersättas under extern bypassdrift via underhållsbypassbrytaren (MBB).

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i extern bypassdrift.

Statisk bypass standbydrift

Statisk bypass standby är endast tillämplig på en individuell UPS-enhet i ett parallellsystem. UPS-enheten går in i statisk bypass standby-drift om UPS-enheten hindras från att gå in i tvingad statisk bypassdrift och de andra UPS-enheterna i parallellsystemet kan försörja lasten. I statisk bypass-standby är utgången från den specifika UPS-enheten avstängd. UPS-enheten övergår automatiskt till det önskade driftläget när det är möjligt.

OBS: Om de andra UPS-enheterna inte kan stödja lasten, övergår parallellsystemet till tvingad statisk bypassdrift. UPS-enheten i statisk bypassdrift övergår sedan till tvingad statisk bypassdrift.

Batteritest

UPS-enheten är i batteritestläge när den utför ett batterisjälvtest eller en kalibrering av backuptiden.

OBS: Batteritestet avbryts om nätavbrott uppstår eller om det finns ett kritiskt larm, och UPS-enheten återgår till normal drift när nätet återkommit.

ECO-läge

ECO-läget tillåter att UPS:en kan konfigureras för att använda begärd statisk bypass, med lasten strömförsörjd genom bypassen som det önskade driftsläget under fördefinierade förhållanden. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer m.m.) kommer UPS omedelbart att övergå till normaldrift eller forcerad statisk bypass. Den främsta fördelen med ECO-läget är lägre förluster. Om huvudmatningen bryts skiftar UPS-enheten till växelriktardrift för avbrottsfri strömförsörjning av lasten. Batterierna laddas när UPS-enheten är i ECO-läge.

OBS: När ändringar i ECO-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

ECOnversion-läge

ECOnversion gör att UPS:en kan strömförsörja den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen. Växelriktaren körs parallellt med bypassmatningen och försörjer den reaktiva delen av lasten (aktiv filtrering av övertoner). UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära 1, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid nätavbrott ser växelriktaren till att utgångsspänningen, omedelbart och avbrottsfritt, bibehålls så att avbrott eller spänningsfall under övergången från ECOnversion-läget elimineras. Batterierna laddas när UPS-enheten är i ECOnversion-läge.

OBS: När ändringar i ECOnversion-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

OFF-läge

UPS:en strömförsörjer inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.
QR code for this page

Var det här till hjälp?