990-5910F-023

Konfigurer batteriløsningen

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Batteriinnstillingene må kun angis av kvalifisert personell som har erfaring med batterier, konfigurasjon av batterier og nødvendige forholdsregler.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Trykk på Konfigurasjon > Batteri .
 2. Velg batteriløsningstype:
  1. Velg Standard hvis du har en standard Galaxy VS-batteriløsning, og velg den kommersielle referansen for den spesifikke batterikonfigurasjonen fra rullegardinlisten.
  2. Velg Modulær hvis du har en modulær Galaxy VS-batteriløsning.
  3. Velg Brukerdefinert hvis du har en tilpasset batteriløsning.
 3. Trykk på Generell innstilling og konfigurer følgende parametere:
  MERK: Trykk på OK på hver side for å lagre innstillingene og deretter på pilsymbolet for å gå til neste side. Bare de tre første innstillingene er tilgjengelige for modulære batteriløsninger.
  Antall batterikabinetter som er tilkoplet batteribryteren/Antall modulære batterikabinetter Angi antall batterikabinetter som er tilkoplet hver batteribryter/Angi antall modulære batterikabinetter som er tilkoplet UPSen.
  Varsel om lav kjøretid (sek) Angi grensen for gjenværende kjøretid i sekunder, som vil aktivere advarselen om lav kjøretid.
  Ladekapasitet (%) Maksimal ladekapasitet i prosent av UPSens nominelle effekt.
  Minimumsgrense (°C) Angi minimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer under denne terskelen aktiverer en alarm.
  Maksimumsgrense (°C) Angi maksimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer over denne grensen aktiverer en alarm.
  Laderens autoboost-modus Velg for å aktivere laderens autoboost-modus. Denne funksjonen setter laderen automatisk i modusen boost-lading etter at systemet har vært i batteridrift.
  Syklisk lademodus Velg aktivering av syklisk lademodus.

  Under en syklisk ladning veksler systemet mellom perioder med normallading og hvile. Denne funksjonen opprettholder kontinuerlig batteriladestatus uten å belaste batteriene ved å utføre en permanent normallading.

  Testintervall hver Angi hvor ofte UPSen skal kjøre en batteritest.
  Testdag Angi hvilken ukedag batteritesten skal kjøres på.
  Teststarttid (tt:mm) Angi når på dagen batteritesten skal kjøres.
 4. Bare for brukerdefinert batteriløsning: Trykk på Spesifikke innstillinger og konfigurer følgende parametere:
  MERK: Trykk på OK på hver side for å lagre innstillingene og deretter på pilsymbolet for å gå til neste side.
  Batteritype Velg batteritype.
  Batterimidtpunkt tilkoplet Velg hvis et batterimidtpunkt er tilkoplet.
  Deaktiver temp.overvåking Velg for å deaktivere overvåking av batteritemperatur.
  Batterikapasitet per blokk (Ah) Angi batterikapasiteten per batteriblokk i amperetimer for batteribanken som er tilkoplet hver batteribryter.
  Antall parallelle batteristrenger Angi antall batteristrenger som er koplet i parallell, for batteribanken som er tilkoplet hver batteribryter.
  Antall batterier per streng Angi antall batteriblokker per batteristreng.
  Antall battericeller per blokk Angi antall battericeller i en batteriblokk.
  DC-spenning per battericelle (V) Angi ladespenningen per battericelle for Normallading.

  Normallading er den grunnleggende ladefunksjonen som er tilgjengelig på alle typer batterier og automatisk startes av laderen.

  Angi ladespenningen per battericelle for Boost-lading.

  Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.

  Angi ladespenningen per battericelle for Utjevningslading.

  Utjevningslading brukes til å utjevne åpne cellebatterier som har ulik lading. Dette er lademetoden som bruker høyest mulig ladespenningsnivå. Når du utfører en utjevningslading, fordampes vann fra de åpne cellebatteriene, som må byttes ut når ladingen er fullført.

  Ladetid (sek) Angi varigheten i sekunder av ladningen for Boost-lading og Utjevningslading.
  Avsluttende DC-spenning per battericelle (V) Angi spenningsnivået per battericelle for å fastsette når batteriet må slås av.
  Nominell temperatur°C)/Nominell temperatur°F) Angi nominell temperatur i Celsius eller Fahrenheit.
  Hastighet ladestrøm Angi hastigheten for ladestrøm.
  Tillat boost-lading Velg for å tillate boost-lading av batteriene.

  Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.

  Tillat dyputladning av batteri Velg for å tillate dyputladning av batteriene når UPSen er i batteridrift. Med denne funksjonen kan du lade ut batteriene til et lavere nivå enn den verdien som anbefales vanligvis. Merk: Dette kan skade batteriene.
  Aktiver automatisk frakopling av batteri Velg for å aktivere automatisk frakopling av batteriene. Når UPS-systemet har utgang av og ingen mulighet til å lade opp batteriene, utløser denne funksjonen batteribryterne for å unngå at batteriet blir dyputladet etter en periode på:
  • 2 uker.

  • 10 minutter med battericellespenningen under avstengningsnivået for lavt batteri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?